Structural Transformations of Collagen Containing Raw Materials under Alkaline Treatment

2016;
: pp. 379 – 385
Authors: 

Anatoliy Danylkovych, Viktor Lishchuk and Olexander Zhyhotsky

Anatoliy Danylkovych-1, Viktor Lishchuk-2 and Olexander Zhyhotsky-3

  1. Kyiv National University of Technologies and Design 2, Nemyrovych-Danchenko St., 01011 Kyiv, Ukraine; ag101@ukr.net
  2. JSC “Chinbar”, 21 Kurenivska St., 04073 Kyiv, Ukraine
  3. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, NASU 2, Krzhizhanovsky St., 03142 Kyiv, Ukraine

In the research of the rawhide structural transformations in chemical-and-colloidal processes under the action of alkaline dispersion, collagen of the dermis gets free of preservative agents and globular proteins. The conditions of rawhide alkaline treatment, under which the structure of a semi-finished product preserving amino-acid composition of collagen of the dermis is formed, have been outlined. A comparative analysis of the developed technologies of a leather semi-finished product formation from cattle rawhide has been carried out.

[1] Stockman G., Didato D., Steele S. et al.: World Leather, 2010, 23, 31.
[2] Stockman G., Didato D., Steele S. et al.: J. Amer. Leather Chem. Assoc., 2008, 103, 76.
[3] Pelckmans J., Fennen J. and Christner J.: World Leather, 2008, 21, 31.
[4] Lampard G.: Leather Int., 2010, 212, 24.
[5] Aldema-Ramos M. and Liu C.: J. Amer. Leather Chem. Assoc., 2010, 105, 222.
[6] Madhan В., Rao J. and Nair B.: J. Amer. Leather Chem. Assoc., 2010, 105, 145.
[7] Danylkovych A.: Praktykum z Khimii ta Technologii Schkiry ta Khutra. Fenix, Kyiv 2006.
[8] Moore S. and Stein W.: Methods in Enzymology [in:] Colowick S., Kaplan N. (Ed.), Preparation and assay of enzymes (Continued). Preparation and assay of substrates. Special techniques. Acad. Press., N.Y.-L. 1963.
[9] Gоuldstеin Dzh., Nyubery D., Echlyn P. et al.: Rastrovaya Elektronnaya Microakopiya i Rentgenovskii Microanalis. Mir, Moskva 1984.
[10] Danylkovych A. (Ed.): Fisyko-Khimichni Osnovy Luzhnoi Obrobky Dermy [in]: Ekologichno Orientovani Technologii Vyrobnyctva Ahkirjanych ta Khutrovych Materialiv dlja Stvorenna Konkurentospromozhnych Tovariv. Feniks, Kyiv 2011, 39-133.
[11] Michaylov A.: Kollagen Kozhnogo Pokrova i Osnovy ego Pererabotki. Legkaya industriya, Moskva 1971.
[12] Lishchuk V. and Danylkovych A.: Visnyk Kyiv.Nats.Univ.Techn. i Dyzainy, 2005, 2, 59.
[13] Lishchuk V., Danylkovych A. and Zhegotski O.: Lehka Promyslovist, 2011, 2, 27.
[14] Strembulevych L., Lishchuk V., Becharskyii V. et al.: Pat. UA 68772, Publ. Aug. 16, 2004.
[15] Lishchuk V. and Danylkovych A.: Pat. UA 11907, Publ. Jan. 16, 2006.