The Use of Ultrasound for Obtaining Pharmaceutical Grade Sodium Chloride

2016;
: pp. 337 – 341
Authors: 

Oleg Yurchenko, Olga Kalinenko, Olexandr Baklanov and Larisa Baklanova

Oleg Yurchenko-1, Olga Kalinenko-1, Olexandr Baklanov-1 and Larisa Baklanova-2

  1. V. N. Karazin Kharkiv National University 4 Svobody Sq., 61022 Kharkiv, Ukraine; yurchenko@karazin.ua
  2. Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy 16 Universitetskaya St. 16, 61003, Kharkiv, Ukraine

The use of ultrasound (US) in the preparation of pharmaceutical grade (PG) sodium chloride by the sampling of final product from a vacuum evaporator during the process of obtaining the “Extra” class table salt at the crystallization stage of the sodium chloride has been investigated. The US had been used: 1) for the content control of the base matter - sodium chloride in the stock – natural brine (sonoluminescent spectroscopy method). It is necessary to create the appropriate crystallization conditions by the control of the vacuum evaporator parameters - temperature and pressure; 2) at the crystallization stage of the sodium chloride to reduce the co-crystallization between the sodium chloride and the sulfate ions. It has been shown that the use of US allows reducing the sulfate ions content in the final product and getting sodium chloride PG satisfying the requirements of pharmacopoeia standard (PS) 42-2572-88.

[1] Baklanov O., Avdeenko A., Chmilenko F. et al.: Analіtichna Khіmіya Kukhonnoї Solі і Rozsolіv. DDMA, Kramatorsk 2011.
[2] Bidusenko A., Dubovichenko A., Karpenskii I. et al.: Pat. SSSR 779305, Publ. Nov. 15, 1980.
[3] Furman A., Bel'dy M. and Sokolov I.: Povarennaya Sol. Proizvodstvo i Primenenie v Khimicheskoi Promyshlennosti. Khimiya, Moskva 1989.
[4] Chmilenko F., Baklanov A., Sidorova L. et al.: Izv. Vuzov, Khimiya i Khim. Tekhnol., 1997, 40, 65.
[5] Yurchenko O., Baklanov A., Baklanova L. et al.: Vіsnyk Kharkіv. Nats. Unіv., 2013, 22, 220.
[6] Baklanov O., Chmilenko F., Evgrafova N. et al.: Nauk. Vіsnyk Volin. Nats. Univ., 2008, 13, 66.
[7] Hayashi Y. and Choi P.-K.: Ultrason. Sonochem., 2015, 23, 333.
[8] Golyamin I.: Ultrazvuk. Malenkaya Entsiklopediya. Sov. Entsikl., Moskva 1979.
[9] Margulis M.: Zvukokhimicheskie Reaktsii i Sonolyuminestsentsiya. Khimiya, Moskva 1986.
[10] Krasulya O., Shestakov S., Bogush S. et al.: Ultrason. Sonochem., 2014, 6, 2112.