Obtaining Peculiarities and Properties of Polyvinylpyrrolidone Copolymers with Hydrophobic Vinyl Monomers

https://doi.org/10.23939/chcht09.01.055
Received: January 12, 2014
Revised: February 12, 2014
Accepted: May 30, 2014
Authors: 

Volodymyr Skorokhoda, Yuriy Melnyk, Natalia Semenyuk and Oleh Suberlyak

Lviv Polytechnic National University, 12, S. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; vskorohoda@yahoo.com

Polymerization of hydrophobic vinyl monomers in polyvinylpyrrolidone aqueous solutions has been investigated under ultrasonic treatment. The effect of ultrasound on the destruction of water-soluble polymeric matrices has been examined. The obtaining mechanism of block- and grafted copolymers of vinyl monomers with polyvinylpyrrolidone has been proposed. The copolymers have been synthesized as films and their main properties, physico-mechanical and sorption-diffusive, in particular, have been investigated.

[1] Pavlyuchenko V. and Ivanchev S.: Vysokomol. Soed., 2009, 51, 1075.
[2] Suberlyak O., Semenyuk N. and Skorokhoda V.: J. Appl. Chem., 2012, 85, 830.
[3] Radzhedran V.: Primenenie Ultrazvuka. Technosfera. Moskwa 2006.
[4] Selyakova V. and Kashevarova Yu.: Metody Analiza Acrylatov i Metacrylatov. Khimiya, Moskwa 1982.
[5] Dubyaga V., Perepechkin L. and Katalevskyi E.: Polymernye Membrany. Khimiya, Moskwa 1981.
[6] Mokryi E. and Starchevskyy V.: Ultrazvuk v Processah Okisleniya Organicheskykh Soedineniy. Vyschaya schkola, Lviv 1987.
[7] Suberlyak O.,  Levitskyi V., Skorokhoda V. and Godiy A.: Ukr. Khim. Zh., 1998, 64, 122.
[8] Suberlyak O., Levitskyi V. and Skorokhoda V.: Ukr. Polym. J., 1995, 4, 177.
[9] Chou H. and Stoffer J.: J. Appl. Polym. Sci., 2003, 72, 827.