Influence of Propylene Units Stereoregularity in Modified Ethylene-Propylene-Diene Elastomers on the Ozone Resistance of Covulcanizates with Acrylonitrile-butadiene Rubbers

2017;
: pp. 35 – 43
Authors: 

Nadezhda Livanova, Anatoliy Popov, Vladimir Shershnev and Gennady Zaikov

Nadezhda Livanova-1, Anatoliy Popov-1,2, Vladimir Shershnev-3 and Gennady Zaikov-1

  1. Emanuel Institute of Biochemical Physics, Russian Academy of Sciences, 4, Kosygina St., 119991 Moscow, Russia; livanova@sky.chph.ras.ru
  2. Plekhanov Russian University of Economics,36, Stremyanny Ln., 117997 Moscow, Russia
  3. Lomonosov State Academy of Fine Chemical Technology, 86, Vernadskogo Ave., 11957 Moscow, Russia

The modification of ethylene–propylene–diene elastomers via the addition of fragments of an accelerating agent to improve their compatibility with acrylonitrile-butadiene rubbers and to reduce the rate of ozone degradation of the polydiene matrix is efficient only in the case of low stereoregularity of propylene units in the ethylene–propylene–diene copolymers when the crosslinking system is added to acrylonitrile-butadiene rubber. When the isotacticity of propylene fragments in the chains of ethylene–propylene–diene elastomers is high, their modification leads to a reduction in the ozone resistance of the crosslinked blend independently of the mode of introduction of the crosslinking system.

[1] Livanova N.: Vysokomolek. Soed. A, 2006, 48, 1424.
[2] Livanova N.: [in:] Zaikov G. and Kirshenbaum G. (Eds.), Chemical Physics and Physical Chemistry: Step into the Future. Nova Science Publishers, Inc., New York 2007, 25.
[3] Livanova N., Lyakin Yu., Popov A. and Shershnev V.: Vysokomolek. Soed. A, 2007, 49, 79.
[4] Livanova N., Lyakin Yu., Popov A. and Shershnev V.: Vysokomolek. Soed. A, 2007, 49, 465.
[5] Gould R. (Ed.): Multicomponent Polymer Systems. American Chemical Society, Washington 1972.
[6] Lednev Yu., Zakharov N., Zakharkin O. et al.: Kolloidn. Zh., 1977, 39, 170.
[7] Baknell K., Pol D. and Kuleznev V. (Eds.): Polymernye Smesi. Nauka i Technologii, S-Peterburg 2009.
[8] Lipatov Yu. (Ed.): Fizicheskaya Khimiya Mnogokomponentnykh System. Naukova dumka, Kiev 1986.
[9] Kuleznev V.: Vysokomolek. Soed. B, 1993, 35, 1391.
[10] Kuleznev V. and Voyutskii S.: Kolloidn. Zh., 1973, 35, 40.
[11] Livanova N., Shershnev V., Dudnik M. et al.: Kauchuk i Resina, 2007, 5, 13.
[12] Dechant J., Danz R., Kimmer W. and Schmolke R.: Ultrarotspektroskopische Untersuchungen an Polymeren. Akademie, Berlin 1972.
[13] Kozlova N., Sukhov F. and Bazov V.: Zavodskaya Laboratoriya, 1965, 31, 968.
[14] Kissin Yu., Tsvetkova V. and Chirkov N.: Vysokomolek. Soed. A, 1968, 10, 1092.
[15] Kissin Yu., Popov I., Lisitsin D. et al.: Proizvodstvo Shin, Rezino-Techn. i Asbesto-Techn. Izd., 1966, 7, 22.
[16] Shershnev V., Yulovskaya V., Lyamkina N. et al.: Vysokomolek. Soed. A, 1999, 41, 462.
[17] Livanova N., Karpova S. and Popov A.: Vysokomolek. Soed. A, 2011, 53, 2043.
[18] Livanova N., Karpova S. and Popov A.: Vysokomolek. Soed. A, 2003, 45, 417.
[19] Livanova N., Evreinov Yu., Popov A. and Shershnev V.: Vysokomolek. Soed. A, 2003, 45, 903.
[20] Livanova N., Karpova S. and Popov A.: Plast. Massy, 2005, 2, 11.
[21] Nesterov A.: Spravochnik po Fizicheskoy Khimii Polimerov. Naukova dumka, Kiev 1984.