Modification of Alkyl Esters of 4-Aminobenzenethiosulfonic Acid by s-Triazine Fragment and Investigation of their Growth-Regulative Activity

2018;
: pp. 24-28
1
Department of Technology of Biologically Active Substances, Pharmacy & Biotechnology, Lviv National Polytechnic University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The acylation of aminogroup of alkyl S-esters 4-aminobenzenthiosulfoacid with cyanurchloride was investigated. Series of esters with triazine fragment were synthesized and characterized by elemental analysis, 1H NMR and IR spectroscopy. The growth-regulative activity of the synthesized compounds was researched. Some appropriate effect of thiosulfoesters structure upon their growth-regulative activity was determined.

[1] Mykhaylichenko S., Chesnyuk A., Firhanh S. et al.: Pat. RU 2230063, Publ. July 10, 2004.

[2] Kvak S., Tretyakova O., Kotlyarov N. et al.: Pat. RU 2091375, Publ. Sept. 27, 1997.

[3] Mel'nikov N.: Pestitsidy. Khimiya, Tekhnologiya i Primeneniye. Khimiya, Moskva 1987.

[4] Saczewski F., Bulakowska A., Bednarski P., Grunert R.: Eur. J. Med. Chem., 2006, 41, 219. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2005.10.013
https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2005.10.013

[5] Polovkovych S., Karkhut A., Marintsova N. et al.: J. Heterocyclic Chem., 2013, 50, 1419. https://doi.org/10.1002/jhet.890
https://doi.org/10.1002/jhet.890

[6] Zhou Y., Sun Z., Froelich J. M., Hermann T., Wall D.: Bioorg. Med. Chem. Lett., 2006, 16, 5451. https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.07.052
https://doi.org/10.1016/j.bmcl.2006.07.052

[7] Kelarev V., Koshelev V., Belov N.: Khimiya Heterotsiklicheskikh Soyedineniy, 1994, 2, 240.

[8] Polovkovych S., Karkhut A., Marintsova N., Novikov V.: Heteroatom Chem., 2010, 21, 392. https://doi.org/10.1002/hc.20631
https://doi.org/10.1002/hc.20631

[9] Su J.-Y., Xu X.-H., Zeng L.-M. et al.: Phytochemistry, 1998, 48, 583. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00015-6
https://doi.org/10.1016/S0031-9422(98)00015-6

[10] Lubenets V., Vasylyuk S., Baranovych D. et al.: Chem. Agric. Environ, 2007, 8, 163.

[11] Banya A., Karpenko O., Lubenets V. et al.: Biotechnologia Acta, 2015, 8, 71. https://doi.org/10.15407/biotech8.05.071
https://doi.org/10.15407/biotech8.05.071

[12] Baranovych D., Lubenets V., Novikov V.: Ukr. Khim. Zh., 1999, 65, 130.

[13] Baranovych D., Komarovska O., Lubenets V., Novikov V.: Physiolohichno Aktyvni Rechovyny, 2000, 2, 33.

[14] Takada N., Watanabe N., Suenaga K. et al.: Tetrahedron Lett., 2001, 42, 6557. https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)01314-4
https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)01314-4

[15] Block E., Thiruvazhi M., Toscano P. et al.: J. Am. Chem. Soc., 1996, 118, 2790. https://doi.org/10.1021/ja951134t
https://doi.org/10.1021/ja951134t

[16] Block E., Shu-Hai Z.: J. Org. Chem., 1992, 57, 5815. https://doi.org/10.1021/jo00048a007
https://doi.org/10.1021/jo00048a007

[17] Lubenets V.: Ukr. Khim. Zh., 2003, 69,109.

[18] Lubenets V., Vasylyuk S., Monka N. et al.: Pat. Ukr. 64412, Publ. Nov. 10, 2011.

[19] Halenova T., Nikolaeva I., Nakonechna A. et al.: Ukr. Biochem. J., 2015, 87, 83.
https://doi.org/10.15407/ubj87.05.083

[20] Nawrot U., Zaczynska E., Czarny A. et al.: Mikologia Lekarska, 2012, 4, 143.

[21] Lubenets V., Karpenko O., Ponomarenko M. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 119.

[22] Shyam Pranab K., Soobin Son, Hye-Young Jang: Eur. J. Org. Chem., 2017, 34, 5025. https://doi.org/10.1002/ejoc.201700971
https://doi.org/10.1002/ejoc.201700971

[23] Smith M., Hunter R., Stellenboom N. et al.: Biochim. Biophys. Acta, 2016, 1860, 1439. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.03.032.
https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2016.03.032

[24] Lubenets V., Vasylyuk S., Baranovych D., Novikov V.: Pat. Ukr. 14985, Publ. Jun 15, 2006.

[25] Sergeyeva T.: Metodika Laboratornykh Ispytaniy Herbitsidov. Zashchita rasteniy, Moskva 1963.

[26] Bandgar B., Pandit S.: J. Sulfur Chem., 2004, 25, 347. https://doi.org/10.1080/17415990412331317946
https://doi.org/10.1080/17415990412331317946

[27] Vasylyuk S., Lubenets V., Bychko YU.I., Novykov V.P.: Khimiya geterotsiklicheskikh soyedineniy, 2008, 1, 132.