Determination of Optimum Conditions Effect of Coal Oxidative Desulfurization to Produce Pulverized Coal

2018;
: pp. 355-364
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The effect of oxidant composition on the oxidative desulfurization of low grade coal has been studied to obtain raw materials for the production of pulverized coal. The experimental-statistical model has been developed that allowed to establish optimum conditions of the investigated process.

[1] BP statistical review of world energy 2012. https://www.laohamutuk.org/DVD/docs/BPWER2012report.pdf
[2] BP statistical review of world energy 2013. http://large.stanford.edu/courses/2013/ph240/lim1/docs/bpreview.pdf
[3] BP statistical review of world energy 2014. https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/BP-statis...
[4] BP statistical review of world energy 2015. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-revie....
[5] BP statistical review of world energy 2016. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-revie....
[6] BP statistical review of world energy 2017. https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/stat....
[7] International Energy Outlook 2016. https://www.eia.gov/forecasts/ieo/pdf/0484(2016).pdf
[8] Langner K.: Stahl und Eisen, 2005, 11, 91.
[9] Lüngen H.: Fachtagung Kokereitechnik im Rellinghaus der RAG, 11-12 May 2006.
[10] Drozdnik I., Starovoit A., Gusak V. et al.: Ugli dlia Koksovania i Pyleugolnogo Topliva. Kontrast, Kharkov 2011.
[11] Osorio E., Gomes M., Vilela A. et al.: Int. J. Coal Geolog., 2006, 68, 14. https://doi.org/10.1016/j.coal.2005.11.007
[12] Ishii K.: Advanced Pulverized Coal Injection Technology and Blast Furnace Operation. Elsiever Science Ltd 2000.
[13] Zhao Z., Tang H., Quan Q. et al.: Procedia Eng., 2015, 102, 1667. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.01.303
[14] Vodennikov S., Anosov V., Laptiev D.: Metalurgia: Naukovi Praci ZDIA, 2013, 30, 16.
[15] Logutova T., Poltoratska O.: Innovats. Ekonomika, 2015, 1, 18.
[16] Iaroshevskyi S.: Vplavka Chuguna s Primeneniem Pyleugolnogo Topliva. Metallurgia, Moskva 1988.
[17] Bratychak M., Pyshyev S., Rudkevych M.: Khimia ta Technologia Pererobky Vugillia. Beskyd Bit, Lviv 2006.
[18] Brouwer R., Toxopeus H.: ATS. Conference on Steel Production, Paris 1990, 28.
[19] Anosov V., Fomenko A., Krutas N., Tsaplina T.: Metalurgia: Naukovi Praci ZDIA, 2009, 20, 37.
[20] http://mozdocs.kiev.ua/vysnovki.php?docnum=&object=%22-%22&manufacturer=....
[21] Rozenkop Z.: Izvlechenie Dvuokisi Sery iz Gazov. GHI, Moskva 1952.
[22] Yavorsky V.: Technologia Sirky i Sulfatnoi Kysloty. Vyd-vo Lvivska Polytechnika, Lviv 2010.
[23] Wienczkowska J., Bratychak M., Topilnytskyy P.: Katalitychno-Adsorbtsiyne Znesirchennia Gaziv. Vyd-vo Wroclaw Politechnic, Wroclaw 2000.
[24] Pysh’yev S., Gunka V., Bratychak M., Grytsenko Y.: Chem. Chem. Technol., 2011, 5, 107.
[25] Gunka V., Pyshyev S.: Int. J. Coal Sci. Technol., 2014, 1, 62. https://doi.org/10.1007/s40789-014-0009-2
[26] Gunka V., Pyshyev S.: Int. J. Coal Sci. Technol., 2015, 2, 196. https://doi.org/10.1007/s40789-015-0056-3
[27] Pyshyev S., Gunka V.: Petroleum and Coal. –2015 – V. 6 – P. 696-704.
[28] Pysh’yev S., Shevchuk K., Chmielarz L. et al.: Energ. Fuel., 2007, 21, 216. https://doi.org/10.1021/ef060251e
[29] Pyshyev S., Prysiazhnyi Iy., Miroshnichenko D. et al.: Chem. Сhem. Technol., 2014, 8, 225.
[30] Pyshyev S., Prysiazhnyi Iy., Kochubey V., Miroshnichenko D.: Chem. Сhem. Technol., 2014, 8, 467.
[31] Pyshyev S., Gunka V., Shevchuk Kh. et al.: Uglekhim. Zh., 2009, 5-6, 11.
[32] Shevchuk Kh., Bratychak M., Pysh’yev S. et al.: Ecol. Chem. Eng., 2007, 14, 747.
[33] Bratychak M., Gajvanovych V., Brzozowski Z. Ecol. Chem. Eng., 2004, 11, 59.
[34] Pysh’yev S., Gayvanovych V., Pattek-Janczyk A., Stanek J.: Fuel, 2004, 9, 1117. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2003.12.008
[35] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Technolog. Audit i Rezervy Vyrobnytsva, 2016, 3, 48.
[36] Shved M., Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu.: Uglekhim. Zh., 2017, 2, 16.
[37] Shved M., Pyshyev S., Prysiazhnyi Y.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 236. https://doi.org/10.23939/chcht11.02.236
[38] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Uglekhim. Zh., 2015, 6, 10.
[39] Shved M.: PhD thesis, Lviv Polytechnic National University, Lviv 2018.
[40] Sautin S., Punin E.: Teoreticjeskie Osnovy Planirovania Experimentalnykh Issledovaniy v Khimii i Khimicheskoi Technologii. Leningrad 1979.
[41] Pinchuk S.: Organizatsia Experimentu pry Modeliuvanni te Optymizatsii Technichnykh System. Dnipro-VAL, Dnipropetrovsk 2009.
[42] Dreiper M., Smith G.: Prikladnoi Regressionnyi Analiz. Finansy i statistika, Moskva 1986.
[43] Yerina A.: Statystychne Modeluvannia ta Prognozuvannia. Kyiv 2001.
[44] Tsehelyk G.: Osnovy Ekonometrii. Lviv. Univ. im. Franka, Lviv 2011.