Masonry Unit Manufacturing Technology Using Polymeric Binder

2020;
: pp. 88 - 92
1
Oles Honchar Dnipro National University
2
Oles Honchar Dnipro National University
3
Oles Honchar Dnipro National University
4
Oles Honchar Dnipro National University

The paper discusses a problem of formation and search of efficient ways to recycle wastes generated by waste treatment plants, a proposed technology for their heat treatment and utilization of waste as a raw material component for the production of masonry units. High-density polyethylene is used as a binder.

 1. Napier T.: Construction Waste Management. https://www.wbdg.org/resources/construction-waste-management
 2. Khodakarami M., Alagha L.: Polym-Plast. Technol., 2017, 56, 2019. https://doi.org/10.1080/03602559.2017.1298800
 3. Cousins K.: Polymers in Building and Construction. СhemTec Publishing, 2002.
 4. Rahim N., Salehuddin S., Ibrahim N. et al.: Adv. Mater. Res., 2013, 701, 265. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.701.265
 5. Okeyinka O., Oloke D., Khatib J.: Int. J. Civil Environ. Eng., 2015, 9, 1570.
 6. Werle S., Wilk R.: Renew. Energ., 2010, 35, 1914. https://doi.org/10.1016/j.renene.2010.01.019
 7. Shevchuk V., Chebotʹko K., Razgulyayev V.: Biotekhnolohiya Oderzhannya Orhanomineralʹnykh Dobryv iz Vtorynnoyi Syrovyny. EkoBioTekh, Kyiv 2001.
 8. Likhachova A., Beskostaya L., Shybeka L.: Tezy dopovidey Mizhnarodnoyi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Suchasni problemy nano-, enerho- ta resursozberihayuchykh i ekolohichno oriyentovanykh khimichnykh tekhnolohiy”. Ukraine, Kharkiv 2010, 310.
 9. Levytskaya Ye.: Visnyk Nats. Tekhn. Univ. “KPI”, 2012, 63, 67.
 10. Franus M., Barnat-Hunek D., Wdowin M.: Environ. Monit. Assess., 2016, 188, 10. https://doi.org/10.1007/s10661-015-5010-8
 11. Metody vyznachennya vodopohlynannya, hustyny i morozostiykosti budivelʹnykh materialiv i vyrobiv. DSTU B V.2.7-42-97, Kyiv, Derkommistobuduvannya Ukrainy, 1997, 19.
 12. Materialy stinovi. Metody vyznachennya hranytsʹ mitsnosti pry stysku i zhyni. DSTU B V.2.7-248:2011, Kyiv, Minrehion Ukrainy, 2012, 18.
 13. Dvorkin L., Dvorkin O.: Stroitelnyie Vyazhuschie Materialy. Infra-Inzheneriya, Moskva 2011.
 14. http://chemtech-bayern.com.ua/uk/statti/168.
 15. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG6691.html
 16. http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=25433
 17. http://metmk.com.ua/113spr_alum.php
 18. https://uk.wikipedia.org/wiki/Zalizo