Mass Transfer in the Solid-Liquid System: Mechanism and Kinetics of the Extraction Process

2020;
: pp. 121 - 128
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

The mechanism and kinetics of the target components extraction from mineral raw materials (sulfur from sulfur ore by tetrachlorethylene, Al2O3 from bauxite specs by NaOH, copper from ore and malachite by hydrochloric acid), as well as vegetable oils (from amaranth, amaranth hybrid and сamelina by organic solvents) have been studied. Experimental studies to confirm the diffusive nature of the target components extraction from mineral sources have been conducted. Diffusion coefficients for mineral samples have been obtained. It has been established that the target component extraction from the plant raw material occurs by the internal diffusion transfer of the component to the surface of the phase contact and the external diffusion from the surface to the liquid volume. Kinetic and diffusion coefficients for the samples of vegetable raw materials were determined.

 1. Semenyshyn Ye., Trotskyj, V., Fedorchuk-Moroz V. et al.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2008, 622, 80.
 2. Semenyshyn Ye., Tsiura N. Rymar T.., Krvavych A.: Naukovi Зraci ONACT, 2016, 80, 38.
 3. Tepliakov Yu., Rudobashta S., Nechaev V., Klymov A.: Vestnik Tambomskogo Gos. Techn. Univ., 2009, 15, 553.
 4. Kaloshin Yu.: Tehnologiya i Oborudovanie Maslozhirovykh Predpriyatiy. Akademiya, Moskva 2002.
 5. Semenyshyn Ye., Rymar T.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2017, 868, 298.
 6. Pavliuk I., Dyachok V., Novikov V., Ilkiv І.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 487. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.487
 7. Symak D., Atamanyuk V., Gumnytskyy Y.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 493. https://doi.org/10.23939/chcht09.04.493
 8. Stadnyk R., Semenyshyn, Ye.,. Fedorchuk-Moroz V. et al.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2009, 644, 162.
 9. Semenyshyn Ye., Yatchyshyn Yo., Stadnyk R.: Khim. Promyslovist` Ukrainy, 2011, 4(105), 40.
 10. Semenyshyn Ye., Ivashchuk O., Rymar T.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2018, 886, 177.
 11. Akselrud G..: Masoobmen v Sisteme Tverdoe Telo – Zhidkost. Izd. Lvovsk. Univ., Lvov 1970.
 12. Lyuta O., Symak D.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2018, 886, 165.
 13. Dyachok V., Ilkiv I.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 27. https://doi.org/10.23939/chcht07.01.027
 14. Symak D., Gumnitsky J., Atamaniuk V., Nagurskyy O.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 469. https://doi.org/10.23939/chcht11.04.469
 15. Semenyshyn Ye., Stadnyk R., Andryyasheva M., Psyuk Ya.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2015, 812, 349.
 16. Semenyshyn Ye., Stadnyk R., Onys'ko Kh.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 2014, 787, 337.
 17. Petik P., Girman V., Mazur O.: Vostochno-Yevropejskyj Zh. Peredovykh Tekhnologiy, 2014, 6/6, 13.
 18. Krvavych A., Konechna R., Mylianych A. et al.: Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2018, 5, 111.
 19. Semenyshyn Ye., Stadnyk R.: Visnyk Nats. Tekhn. Univ. “Kharkivskyy Politekhnichnyy Instytut”, 2011, 58, 51.