Voltammetric Determination of Pd(II) Using 5-Hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one after a Thermal Activation of the Interaction

2021;
: pp. 324 - 329
1
Ivan Franko National University of Lviv
2
Central Research Laboratory and Laboratory of Industrial Toxicology, Danylo Halytsky Lviv National Medical University
3
Ivan Franko National University of Lviv
4
Ivan Franko National University of Lviv
5
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

The interaction of Pd(II) with 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one (HITO) was investigated over the pH range of 1.0–10.0. Optimal conditions for the voltammetric determination of Pd(II) were established. A new voltammetric method of Pd(II) determination by the peak of complex using NaCl as a supporting electrolyte at pH 2.0 was developed with the limit of detection 2.0∙10-7 M. The study of the method’s selectivity was presented in the work. The correctness of the method was confirmed by the analysis of model solutions and the real sample (resistor SP5-35B).

 1. Tsyalkovsky V., Kutsyk R., Matiychuk V. et al.: Pharm. Chem. J., 2005, 39, 245. https://doi.org/10.1007/s11094-005-0126-8
 2. Zimenkovskii B., Kutsyk R., Lesyk R. et al.: Pharm. Chem. J., 2006, 40, 303. https://doi.org/10.1007/s11094-006-0115-6
 3. Lebedev R.: Russ. Phys. J., 2002, 45, 822. https://doi.org/10.1023/A:1021928817028
 4. Lozynska L., Tymoshuk O.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 391. https://doi.org/10.23939/chcht07.04.391.
 5. Lozynska L., Tymoshuk O., Chaban T.: Metods Objects Chem. Anal., 2014, 9, 50. https://doi.org/10.17721/moca.2014.50-54
 6. Lozynska L., Tymoshuk O., Rydchuk P.: Chem. Met. Alloys, 2014, 7, 119. https://doi.org/10.30970/cma7.0279
 7. Lozynska L., Tymoshuk O., Chaban T: Acta Chim. Slov., 2015, 62, 159. https://doi.org/10.17344/acsi.2014.866
 8. Tupys A., Tymoshuk O.: Acta Chim. Slov., 2015, 8, 59. https://doi.org/10.1515/acs-2015-0011
 9. Lozynska L., Tymoshuk O., Vrublevs'ka T.: Mater. Sci., 2015, 50, 870. https://doi.org/10.1007/s11003-015-9795-y
 10. Tymoshuk O., Oleksiv L., Khvalbota L. et al.: Acta Chim. Slov., 2019, 66, 62. https://doi.org/10.17344/acsi.2018.4448
 11. Lozynska L., Tymoshuk O.: Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii, 2014, 1, 80.
 12. Lozynska L., Tymoshuk O.: Pat. UA 91160, Publ. July 25, 2014.
 13. Lozynska L., Tymoshuk O.: Visnyk Lviv Univ., 2014, 55, 275.
 14. Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk Y. et al.: RSC Adv., 2018, 8, 15940. https://doi.org/10.1039/C8RA02039F
 15. Tupys A., Tymoshuk O., Rydchuk P.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 19. https://doi.org/10.23939/chcht10.01.019.
 16. Tupys A., Tymoshuk O., Rydchuk P.: Metods Objects Chem. Anal., 2015, 10, 80. https://doi.org/10.17721/moca.2015.80-88
 17. Bazel Y., Tupys A., Ostapiuk Y. et al.: J. Mol. Liq., 2017, 242, 471. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.07.047
 18. Tupys A., Tymoshuk O.: Visnyk Lviv Univ., 2013, 54, 193.
 19. Tupys A., Kalembkiewicz J., Bazel Y. et al.: J. Mol. Struct., 2017, 1127, 722. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2016.07.119
 20. Rydchuk P., Tymoshuk O., Patsay I.: Pat. UA 129442, Publ. Oct. 25, 2018.
 21. Rydchuk P., Shevchuk D., Tymoshuk O., Patsay I.: Pat. UA 129443, Publ. Oct. 25, 2018.
 22. Rydchuk P., Tymoshuk O., Oleksiv L. et al.: Methods Objects Chem. Anal., 2019, 14, 130. https://doi.org/10.17721/moca.2019.130-139
 23. Zolotov Yu., Varshal G., Ivanov V.: Analiticheskaya Khimiya Metallov Platinovoi Gruppy. Komkniga, Moskwa 2005.
 24. Ginzburg S., Shlenskaya N., Prokofieva I. et al.: Analiticheskaya Khimiya Platinovykh Metallov. Nauka, Moskva 1972.
 25. Levitskaya G., Timoshuk S., Gritsai V.: J. Anal. Сhem., 2003, 58, 1065. https://doi.org/10.1023/A:1027385306485
 26. Bas B., Wegiel K., Jedlinska K.: Electrochim. Acta, 2015, 178, 665. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2015.08.047
 27. Pérez-Ràfols C., Trechera P., Serrano N. et al.: Talanta, 2017, 167, 1. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.01.084
 28. Ariño C., Serrano N., Díaz-Cruz J. et al.: Analyt. Chim. Acta, 2017, 990, 11. doi: 10.1016/j.aca.2017.07.069. https://doi.org/10.1016/j.aca.2017.07.069
 29. Silwana B., Van der Horst C., Iwuoha E. et al.: Electrochim. Acta, 2014, 128, 119. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.11.045
 30. Locatelli C.: Electrochim. Acta, 2006, 52, 614. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2006.05.041
 31. Sladkov V., Prokhorova G., Ivanov V.: J. Anal. Chem., 2000, 55, 889. https://doi.org/10.1007/BF02757856
 32. Kolpakova N., Gorchakov E., Karachakov D.: J. Аnal. Сhem., 2009, 64, 44. https://doi.org/10.1134/S1061934809010092
 33. Patsay I., Rydchuk P., Tymoshuk O.: Visnyk Lviv Univ., 2017, 58, 219.
 34. Brauer G. (Ed.): Rukovodstvo po Neorganicheskomu Sintezu, v. 5. Mir, Moskva 1972.
 35. Rydchuk M.: PhD thesis, Ivan Franko National Univ., Lviv 2010.
 36. Rydchuk P., Tymoshuk O., Kharchuk R.: Pat. UA 101952, Publ. Oct. 12, 2015.
 37. Rydchuk P., Tymoshuk O., Kharchuk R., Patsay I.: Pat. UA 126660, Publ. July 25, 2018.
 38. Vrublevska T., Rydchuk M., Bonishko O. et al.: Mater. Sci., 2010, 46, 108. https://doi.org/10.1007/s11003-010-9303-3
 39. Nazarenko V., Antonovich V., Nevskaya E. Gidroliz Ionov Metallov v Razbavlenykh Rastvorakh. Atomizdat, Moskva 1974.
 40. Rakyts'ka T., Vasylechko V., Kiose T. et al.: Adsorp. Sci. Technol., 2017, 35, 482. https://doi.org/10.1177/0263617417697713
 41. Rakytskaya T., Vasylechko V., Kiose T. et al.: Chem. Met. Alloys, 2015, 8, 32. https://doi.org/10.30970/cma8.0301
 42. Rakytskaya T., Kiose T., Vasylechko V. et al.:Chem. Met. Alloys, 2011, 4, 213. https://doi.org/10.30970/cma4.0186
 43. Oleksiv L.: PhD thesis, Ivan Franko National Univ., Lviv 2017.