Voltammetric Determination of Rhodium by Means of Furan-Oxime Derivatives in Industrial Samples with Considerable Content of Palladium

Автори: 
Petro Rydchuk, Olena Gritchenko, Dariya Semenyshyn andOleksandr Tymoshuk

The selectivity of rhodium(III) voltammetric determination by means of furan-oxime derivatives has been investigated. The proposed methods have been approved on model solutions and during the determination of rhodium(III) in the presence of palladium(II) in complex industrial samples.

[1] Ginzburg S., Yezerskaya N., Prokofyeva I. et al.: Analiticheskaya Khimiya Platinovyh Metallov. Nauka, Moskwa 1972.
[2] Zolotov Yu., Varshal G. and Ivanov V. (Eds.): Analiticheskaya Knimiya Metallov Platinivoy Gruppy. Editorial URSS, Moskwa 2003.
[3] Jayakumar M., Venkatesan K. and Srinivasan T.: Electrochim. Acta, 2008, 53, 2794.
[4] de Gil E., Serrano S., Ferreira E. and Kubota L.: J. Pharm. Biomed. Anal., 2002, 29, 579.
[5] Monticelli D., Ciceri E. and Dossi C.: Analyt. Chim. Acta, 2007, 594, 192.
[6] Yezerskaya N.: Zh. Analit. Khim., 1991, 46, 675.
[7] Dalvi A., Satpati A. and Palrecha M.M.: Talanta, 2008, 75, 1382.
[8] Fedorov I.: Rodiy. Nauka, Moskwa 1966.
[9] Nazarenko V., Antonovich V. and Nevskaya Ye.: Gidroliz Ionov Metallow v Razbavlenyh Rastvorah. Atomizdat, Moskwa 1974.
[10] Forrester J. and Ayres G.: J. Phys. Chem., 1959, 63, 1979.
[11] Alekseyenko S., Gumenyuk А. and Mushtakova S.: Zh. Analit. Khim., 2002, 57, 262.
[12] Beamish F.: Analiticheskaya Knimiya Blagorodnyh Metallov. P.2. Mir, Moskwa 1969.
[13] Syrokomskiy V. and Proshenkova N.: Zh. Analit. Khim., 1947, 2, 247.
[14] Tymoshuk O., Rydchuk P., Kharchuk R. and Vrublevska T.: Visn. Lviv Univ. Ser. Khim., 2007, 48, 15.
[15] Tymoshuk O., Rydchuk P., Kharchuk R. and Skoropad M.: Conf. “Lvivski Khimichni Chytannya - 2007”, Ukraine, Lviv 2007, А 15.
[16] Rydchuk P. and Tymoshuk О.: VIII Ukr. Conf. Anal. Chem. with Int. Participants, devoted to 100th Anniversary of V.A. Nazarenko. Ukraine, Odesa 2008, 130.
[17] Rydchuk P. and Tymoshuk О.: ІІ Sci. Pract. Seminar “Applied aspects of electrochemical analysis”, Ukraine, Lviv 2010, 17.
[18] Bok R.: Metody Razlozheniya v Analiticheskoy Khimii. Khimiya, Moskwa 1984.
[19] Soderzhaniye Dragmetallov v Radioelementah. Handbook. Massovaya radiobiblioteka, Moskwa 1996.