Study on the Purification Process of Used Motor Oils in the Presence of Crystalline Urea

2023;
: pp. 460 - 468
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Lviv Polytechnic National University

The paper deals with the results of the study on the purification process of used mineral and semi-synthetic motor oils in the presence of crystalline urea. The effect of the process main factors (the amount of the main reagent, time, and temperature) on the performance indicators of purified motor oils was studied. Used mineral and semi-synthetic motor oils for gasoline and diesel engines were purified under the established optimal conditions. The results of X-ray-fluorescence and IR-spectroscopic studies on the chemical composition of motor oils purified in the presence of urea are presented.

 1. Topilnytskyy, P.; Romanchuk, V.; Yarmola, T.; Stebelska, H. Study on Rheological Properties of Extra-Heavy Crude Oil from Fields of Ukraine. Chem. Chem. Technol. 2020, 14, 412-419. https://doi.org/10.23939/chcht14.03.412
 2. Nagurskyy, A.; Khlibyshyn, Yu.; Grynyshyn, O.; Kochubei, V. Rubber Crumb Modified Bitumen Produced from Crude Oils Residuals of Ukrainian Deposits. Chem. Chem. Technol. 2020, 14, 420-425. https://doi.org/10.23939/chcht14.03.420
 3. Topilnytskyy, P.; Yarmola, T.; Romanchuk, V.; Kucinska-Lipka, Ju. Peculiarities of Dewatering Technology for Heavy High-Viscosity Crude Oils of Eastern Region of Ukraine. Chem. Chem. Technol. 2021, 15, 423-431. https://doi.org/10.23939/chcht15.03.423
 4. Grynyshyn, O.; Donchenko, M.; Khlibyshyn, Yu.; Poliak, O. Investigation of Petroleum Bitumen Resistance to Aging. Chem. Chem. Technol. 2021, 15, 438-442. https://doi.org/10.23939/chcht15.03.438
 5. Pyshyev, S.; Gunka, V.; Astakhova, O.; Prysiazhnyi, Y.; Bratychak, M. Effect of Coal Quality on its Desulphurization 1. Influence of the Organic Matter. Chem. Chem. Technol. 2012, 6, 443-450. https://doi.org/10.23939/chcht06.04.443
 6. Topilnytskyy, P.; Paiuk, S.; Stebelska, H.; Romanchuk, V.; Yarmola, T. Technological Features of High-Sulfur Heavy Crude Oils Processing. Chem. Chem. Technol. 2019, 13, 503-509. https://doi.org/10.23939/chcht13.04.503
 7. Bratychak, M.; Gunka, V.; Prysiazhnyi, Y.; Hrynchuk, Y.; Sidun, I.; Demchuk, Y.; Shyshchak, O. Production of Bitumen Modified with Low-Molecular Organic Compounds from Petroleum Residues. 1. Effect of Solvent Nature on the Properties of Petroleum Residues Modified with Folmaldehyde. Chem. Chem. Technol. 2021, 15, 274-283. https://doi.org/10.23939/chcht15.02.274
 8. Chayka, O.H.; Rudey, I.A. Monitorynh vidpratsiovanykh olyv v Ukrayini, yikh shkidlyvi vplyv na dovkillya. Molodyi vchenyi 2015, 4, 15-18.
 9. Kulyk, M.I. Utylizatsiya vidpratsiovanykh motornykh mastyl: ekoloho-ekonomichnyy aspekt. Lyudyna ta dovkillya. Problemy neoekolohiyi 2015, 1-2, 122-128.
 10. Prodanchuk, M.H.; Rozhkovs'ka, H.P.; Bobyl'ova, O.O. Mastylni materialy yak ekoloho-hihiyenichna problema. Sovremennye problemy toksykolohyy 2008, 3, 6-11.
 11. Katrushov, O.V.; Kostenko, V.O.; Batukhina, I.V.; Solovyova, N.V.; Filatova, V.L. Patohenna diya vidprats'ovanykh motornykh masel: nedootsinena nebezpeka. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatolohichnoyi akademiyi 2009, 3, 188-193.
 12. World oil and gas review 2016. https://www.eni.com/docs/en_IT/enicom/company/fuel-cafe/WOGR-2016.pdf (accessed 2023-02-14).
 13. Bezovska, M.S.; Zelenko, Yu.V.; Yaryshkina, L.O.; Shevchenko, L.V. Rozrobka zahalnoyi skhemy reheneratsiyi vidpratsovanykh olyv zaliznyts. Visnyk KHNTU 2011, 1, 32-36.
 14. Boychenko, S.; Pushak, A.; Topil'nyts'kyy, P.; Lyubinin, Y.; Leyda, K. Olyvy. Motorni, turbinni, hidravlichni ta transmisiyni: vlastyvosti ta yakist; Tsentr uchbovoyi literatury: Kyiv, 2017.
 15. Chervinskyy, T.I.; Hrynyshyn, O.B.; Korchak, B.O. Reheneratsiya vidprats'ovanykh motornykh olyv u prysutnosti karbamidu. Visnyk NU «Lvivska politekhnika» «Khimiya, tekhnolohiya rechovyn ta yikh zastosuvannya» 2015, 812, 158-162.
 16. Bratychak, M.M.; Hunka, V.M. Khimiya nafty i hazu; Lvivska politekhnika: Lviv, 2020.
 17. Byelikov, K.; Yurchenko, O. Renthenofluorestsentnyy analiz; Kharkivskyy natsionalnyy universytet imeni V.N. Karazina: Kharkiv, 2012.
 18. Korchak, B.; Hrynyshyn, O.; Chervinskyy, T.; Polyuzhin, I. Application of Vacuum Distillation for the Used Mineral Oils Recycling. Chem. Chem. Technol. 2018, 12, 365-371. https://doi.org/10.23939/chcht12.03.365
 19. Korchak, B.; Grynyshyn, O.; Chervinskyy, T.; Shapoval, P.; Nagurskyy A. Thermooxidative Regeneration of Used Mineral Motor Oils. Chem. Chem. Technol. 2020, 14, 129-134. https://doi.org/10.23939/chcht14.01.129
 20. Hrynyshyn, O.; Korchak, B.; Chervinskyy, T.; Kochubei, V. Change in properties of M-10DM mineral motor oil after its using in the diesel engine. Chem. Chem. Technol. 2017, 11, 387-391. https://doi.org/10.23939/chcht11.03.387
 21. Chervinskyy, T.; Grynyshyn, O.; Prokop, R.; Shapoval, P.; Korchak, B. Study on the Properties of Semi-Synthetic Motor Oil Castrol 10W-40 after Use in a Diesel Engine. Chem. Chem. Tech-nol. 2021, 15, 432-437. https://doi.org/10.23939/chcht15.03.432
 22. Parker, F.S. Applications of Infrared Spectroscopy in Bioche-mistry, Biology, and Medicine, 1st ed.; Springer: Boston, MA, USA, 1971. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-1872-9_2