Change in properties of m-10dm mineral motor oil after its using in the diesel engine

2017;
: pp. 387–391
Автори: 
Oleg Hrynyshyn, Bogdan Korchak, Taras Chervinskyy, Viktoria Kochubei

Lviv Polytechnic National University 12, S.Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine

Physico-chemical properties and group composition of the virgin and used M-10DM motor oil for diesel engines were studied. IR-spectroscopy and derivatography were used for investigation. By means of X-ray fluorescence the composition of inorganic part was determined. Change in properties and composition of M-10DM before and after using are discussed.

[1] Aulin V., Lysenko S., Kuzyk O.: Konstruiuvannia, Vyrobnytstvo ta Ekspluatatsiia Silskohospodarskykh Mashyn, 2009, 39, 274.
[2] Dominquez-Rosado E., Pichtel J.: Proceed. Indiana Acad. Sci., 2003, 112, 109.
[3] Shostakivskyi I., Paraiko Yu.: Rozvidka ta Rozrobka Naftovykh i Hazovykh Rodovyshch, 2004, 4, 150.
[4] Aulin V., Slon’ V., Kuzyk O.: Zbirnyk Nauk. Prac Kirovograd. Techn. Univ., 2012, 25, 98.
[5] Chudinovskykh A.: Doct. thesis, Ros. Univ. Nefti i Gaza, Moskva 2016.
[6] http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/section076.html
[7] Bialiakovych O.: Visnyk Nats. Transport. Univ., 2010, 21, 40.
[8] Kuznetsova O., Netreba Zh.: Technol. Audit i Rezervy Proizvodstva, 2015, 23, 64.
[9] Khaziev A., Sugatov N., Petuchov M.: Transport. Transportnye Soorugeniia. Ecologia, 2014, 2, 97.
[10] Isahuliants V., Egorova G.: Khimiia Nefti. Khimiia, Moskva 1965.
[11] Kolodiazhnyi A., Kovalchuk T., Korovin Yu., Antonovych V.: Metody i Obiekty Khim. Analys., 2006, 1, 90.