Kinetic model of photoinitiated copolymerization of monofunctional monomers till high conversions

Автори: 
Yuriy Medvedevskikh, Galyna Khovanets’ and Iryna Yevchuk

Regularities of kinetics of photoinitiated copolymerization till high conversions in the systems of monofunctional methacrylate comonomers (hydroxyethyl methacrylate (HEMA), glycidyl methacrylate (GMA)) have been investigated by laser interferometry in a wide range of experimental factors (molar ratio of comonomers, photoinitiator concentration, intensity of UV-irradiation). Kinetic model of photoinitiated copolymerization of methacrylates till high conversions has been proposed on the basis of microheterogeneity conception of the polymerization process.

[1] Berlin А., Korolyov G., Kefeli Т. et al.: Akrylatnyje oligomery i materialy na ikh osnove. Khimiya, Moskwa 1983.
[2] Gryshchenko V., Maslyuk А. and Gudzera S.: Zhydkiye fotopolymernyje kompozitsiyi. Naukova Dumka, Kyiv 1985.
[3] Lavrov N., Syvtsov Е. and Nikolayev А.: Reaktsionnaya sreda i kinetyka polimerizatsionnykh protsessov. Syntez, Sanct-Peterburg 2001.
[4] Shamenkova О., Kopylova N., Semchykov Yu. et. al.: Vysokomol. Soyed. B, 2005, 47, 2045.
[5] Lovell L., Stansbury J., Syrpes D. et al.: Macromolecules, 1999, 32, 3913.
[6] Starokadomsky D. and Stavinska О.: Vysokomol. Soyed. B, 2006, 48, 1176.
[7] Vygodsky Ya., Volkova Т., Sakharova А. et. al.: Vysokomol. Soyed. A, 2004, 46, 1125.
[8] Shchepalov А. and Grishyn D.: Vysokomol. Soyed. А, 2006, 48, 1781.  
[9] Medvedevskikh Yu., Kytsya A., Bazylyak L. et al.: Stationary and non-stationary kinetics of photoinitiated polymerization. Brill 2004.
[10] Medvedevskikh Yu., Zagladko E., Turovsky A. et al.: Int. J. Polym. Mater., 1999, 43, 157.
[11] Medvedevskikh Yu., Bratus A., Hafijchuk G. et al.: J. Appl. Polym. Sci., 2002, 86, 3556.
[12] Kurdikar D. and Peppas N.: Polymer, 1994, 35, 1004.
[13] Brun E., Ivanov V. and Kaminsky V.: Dopovidi Akad. Nauk SSSR, 1986, 291, 618.
[14] Dyachkov А., Yefimov А., Yefimov L. et al.: Vysokomol. Soyed. А, 1983, 25, 2176.
[15] Medvedevskikh Yu., Kytsya A., Bazylyak L. et al.: J. Appl. Polym. Sci., 2004, 91, 2376.
[16] Berlin А., Medvedevskikh Yu. and Kucher R.: Dopovidi Akad.Nauk Ukrainy URSR B, 1986, 6, 32.