Copolymerization of Peroxy Derivatives of Dioxydiphenylpropane Diglycidyl Ether Monomethacrylate with Styrene

Authors: 

Oksana Iatsyshyn, Michael Bratychak, Olena Shyshchak, Nataliya Mitina and Olexander Zaichenko

Lviv Polytechnic National University, 12, St. Bandera str., 79013 Lviv, Ukraine; mbratych@polynet.lviv.ua

The copolymerization reaction of peroxy derivatives of dioxydiphenylpropane diglycidyl ether monomethacrylate with styrene has been studied at 333 K in the medium of toluene using azo-bis-isobutyric acid dinitrile as an initiator at different molar ratio of the initial monomers. The reaction rates have been determined and copolymerization constants have been calculated. The structure of the synthesized copolymers was confirmed by chemical and IR-spectroscopic analyses

[1] Havelka K. and McCormick C. (Eds.): Specialty Monomers and Polymers: Synthesis, Properties, and Applications. American Chemical Society, NY 2000.
[2] Simon H.: Pat. USA 4983689, Publ. Jan. 08, 1991.
[3] Iatsyshyn O., Astakhova О., Shyshchak О. et al.: Chem.&Chem. Techn., 2013, 7, 73.
[4] Percee V., Rinaldi P. and Auman B.: Polym. Bull., 1983, 10, 215.
[5] Bratychak M., Iatsyshyn O. and Kochubei V.: Ukr. Khim. Zh., 2012, 78, 20.
[6] Toroptseva A., Belgorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii Vysokomolekulyarnykh Soedineniy. Khimia, Leningrad 1972.
[7] Gladyshev G. and Popov V.: Radicalnaya Polimerizacia pri Glubokykh Stepenyah Prevrashchenia. Nauka, Moskwa 1974.
[8] Antonovsky L. and Buzlanova M.: Analiticheskaya Khimia Organicheskykh Peroksidnykh Soedineniy. Khimia, Moskwa 1978.