Metacrylonitrile Obtaining by isobutylene, tert- and isobutyl alcohols oxidative amonolysis

Authors: 

Vyacheslav Zhyznevskiy and Volodymyr Gumenetskiy

Metacrylonitrile obtained by oxidative amonolysis over different oxidative catalysts has been investigated. Instead of isobutylene an alternative raw material has been investigated for the metacrylonitrile synthesis.

[1] Lebedev N.: Khimiya I technologiya osnovnogo organicheskogo I neftekhimicheskogo sinteza. Khimiya, Moskwa 1988.
[2] Zhyznevskiy V.: D.Sc. thesis, Lviv 1982.
[3] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Bagan L. and Majkova S.: J. Phys. Khimii, 2001, 75, 1782.
[4] Gyznevskiy V., Fedevych E. and Tolopko D.: J. Prykl. Khimii, 1971, 4, 846.
[5] Dvonchova E.: PhD thesis, Lviv 1988.
[6] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Bagan L. and Majkova S.: Praci Nauk. Tovarystva Shevchenka, 2003, X, 103.
[7] Boreskov G.: Kinetika i kataliz, 1970, 1, 5.
[8] Ai M.: J. Catalysis, 1978, 1, 16.
[9] Burrington I., Kartisek C. and Grasselli R.: J. Catal., 1980, 1, 235.
[10] Ghenassia E. and Germain I.: Bull. Soc. Chem. France, 1975, 3-4, 731.
[11] Nikolskiy B. (Ed.): Spravochnik khimika, 1971, 2.
[12] Gyznevskiy V., Gumenetskiy V., Khlibishyn Yu. and Moshkovska I.: Khim. Prom. Ukrainy, 2004, 6, 27.