Volume 3, Number 2, 2009

In this Number

(13 papers)

Musa Bashorov, Georgiy Kozlov, Gennady Zaikov and Abdulakh Mikitaev

Jason Bragg, Alberto Alvarez-Castillo, Monica Trejo-Duran and Victor Castano

Volodymyr Skorokhoda, Nataliya Semenyuk, Joury Melnyk and Oleg Suberlyak

Sunita Rattan, Inderjeet Kaur, Nitika Gupta, Devesh Kumar Avasthi, Ambuj Tripathi and Saif Ahmad Khan

Volodymyr Atamanyuk and Yaroslav Gumnytskyi

Slavcho Rakovsky, Metody Anachkov and Gennady Zaikov

Gennady Zaikov and Larisa Madyuskina