Hydrogels Penetration and Sorption Properties in the Substances Release Controlled Processes

Authors: 

Volodymyr Skorokhoda, Nataliya Semenyuk, Joury Melnyk and Oleg Suberlyak

The crosslinked copolymers of 2-hydroxyethylmethacrylate with polyvinylpyrrolidone as granules and membranes have been synthesized and their penetration and sorption-desorption properties have been investigated. The model of mass-transfer from the solid soluble surface through the hydrogel shell has been suggested. The developed materials are able to create encapsulated and granular polymer forms of drugs prolonged release.

[1] Grigoryanc I. and Trikhanova G.: Polymernye systemy upravlyaemogo vydeleniya veshchestv, Khimiya, Moskwa 1984.
[2] Skorokhoda V., Semenyuk N. and Suberlyak O.: Polimernyi Zh., 2006, 2, 155.
[3] Horak D., Semenyuk N. and Lednicky F. J. Polym. Sci., 2003, 41, 1848.
[4] Suberlyak O., Mel’nyk J. and Skorokhoda V.: Khim. Promyslovist’ Ukrainy, 2008, 2, 29.
[5] Skorokhoda V., Semenyuk N. and Suberlyak O.: Voprosy Khimii i Khim. Technologii, 2006, 3, 67.
[6] Suberlyak O., Skorokhoda V. and Semenyuk N.: Eng. Biomater., 2007, 63-64, 14.
[7] Dubyaga V., Perepechkin L. and Katalevskyi E.: Polymernye membrany. Khimiya, Moskwa 1984.
[8] Marutamutu M.: J. Polym. Sci.,1984, 10, 569.
[9] Skorokhoda V., Semenyuk N. and Suberlyak O.: Voprosy Khimii i Khim. Tehnologii, 2004, 3, 88.
[10] Demchuk I., Skorokhoda V. and Slobodyan V.: Ekotechnologii i Resursozberezhenie, 2003, 1, 70.
[11] Mamleeva N., Pisareva R. and Lunin V.: Zh. Fizicheskoi Khimii, 1994, 4, 671.