Cross-linking of Epoxy-Oligoesteric Mixtures in the Presence of Fluorine-Containing Epoxy Resins

Authors: 

Michael Bratychak, Victoria Kochubei, Olena Shust and Oleh Shyshchak

Cross-linking of epoxy-oligomeric mixtures based on ED-20 industrial epoxy dianic resin and TGM-3 oligoesteracrylate in the presence of fluorine-containing peroxy oligomers has been studied. Oligomers used for the cross-linking have been obtained via chemical modification of peroxy derivative of ED-24 epoxy resin with alcohols-telomers by general formula HOCH2–(CF2–CF2)nH, where n is 3 or 4. The thermal stability of peroxy groups in the initial material, fluorine-containing peroxy oligomers and stability of cross-linked films have been examined using derivatographic methods. The effect of temperature, process time and mixture composition on the gel-fraction content and hardness of obtained films has been established.

[1] Bratychak M., Shyshchak O., Nosova N. et al.: Ukr. Khim.Zh., 2007, 73, 64.
[2] Nazarov V., Kondratov A., Platonov A. et al.: Plast. Massy, 2007, 7, 34.
[3] Bratychak M., Chervinskyy T., Shust O. and Shyshchak O.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 125.
[4] Bratychak M., Shust O., Astakhova O. and Yagupolskyi Yu.: Ukr. Khim. Zh., 2010, 76, 116.
[5] Bratychak M., Shust O., Chervinskyy T. and Yagupolskyi Yu.: Dopovidi Nats. Akad. Nauk Ukrainy, 2010, 9, 103.
[6] Bratychak M., Chervinskyy T., Gagin M. et al.: Ukr. Khim. Zh., 2005, 71, 124.
[7] Ivanov V. (Ed.): Rukovodstvo k Prakticheskim Rabotam po Khimii Polymerov. Izd-vo Leningr. Univ., Leningrad 1982.
[8] GOST 5233-50. Metody Ispytaniy Lakov i Krasok. Izd-vo standartov, Moskwa 1951.
[9] Bratychak M., Kochubei V., Bazylyak L. and Van-Chin-Syan Yu.: Ukr. Khim. Zh., 2003, 69, 120.
[10] Rakhimov A.: Khimiya i Technologiya Perekisnykh Soedineniy. Khimiya, Moskwa 1976.
[11] Kochubei V. and Semenyshyn D.: Ukr. Khim. Zh., 2004, 70, 18.
[12] Semenyshyn D., Kochubei V., Borova O. and Voznyak Z.: Koordinacionnaya Khimiya, 2003, 3, 209.