Cyclohexane Oxidation in the Presence of Variable Valency Metals Che

Authors: 

Oleksandr Ivashchuk, Viktor Reutskyy, Sergiy Mudryy, Oleksandr Zaichenko and Nataliya Mitina

Influence of individual catalysts – oligomeric chelate complexes of cobalt and copper in the cyclohexane oxidation process was investigated. The method of of metal-complex catalysts synthesis was shown. The influence of complex oligomers and their ligands on the parameters of the cyclohexane oxidation process was analyzed.

[1] Mel’nyk J., Reutskyy V. and Ivashchuk O.: Khim. Promyslovist Ukrainy, 2007, 2, 11.
[2] Fernanda P. et al.: Catalysis Commun., 2008, 9, 182.
[3] Kumara R., Sithambarama S. and Suib S.: J. Catal., 2009, 262, 304.
[4] Loncarevic D. et al.: Chem. Eng. J., 2010, 157, 181.
[5] Ying Du et al.: J. Mol. Catalysis & Chemical, 2009, 298, 12.
[6] Kanjina W. and Trakarnpruk W.: J. Metals, Mater. & Minerals, 2010, 20, 29.
[7] Reutskyy V., Ivashchuk O. and Zastavnyy S.: Visnyk NU “Lvivska politechnika”, 2003, 488, 170.
[8] Reutskyy V., Mel’nyk J. and Ivashchuk O.: Visnyk NU “Lvivska politechnika”, 2004, 497, 91.
[9] Ivashchuk O. and Reutskyy V.: Chem. & Chem. Techn., 2008, 2, 85.
[10] Zaichenko A., Voronov S., Shevchuk O. et al.: J. Appl. Polym. Sci., 1997, 67, 1061.
[11] Vaculik P.: Khimiya Monomerov. Inostranaya literatura, Moskwa 1960.
[12] Moldavsky B.: [in:] Kernos Yu. (Ed.), Maleinovyi Anhidride i Maleinovaya Kislota. Khimiya, Moskwa 1976.
[13] Yurzhenko T. et al.: Organicheskie Peroxidy i Avtookislenie. Khimiya, Moskwa 1969.