Volume 6, Number 3, 2012

In this Number

(19 papers)

Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Egor Semenov

Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov

Jimsher Aneli, Levan Nadareishvili, Grigor Mamniashvili, Anatoli Akhalkatsi and Gennady Zaikov

Anna Riabtseva, Nataliya Mitina, Nataliya Boiko, Sergiy Garasevich, Igor Yanchuk, Rostyslav Stoika, Oleksandr Slobodyanyuk and Alexander Zaichenko

Angela Murzagildina, Elena Kulish, Lyudmila Kuzina, Roza Mudarisova, Sergei Kolesov and Gennady Zaikov

Gennady Zaikov, Slavcho Rakovsky and Metody Anachkov

Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov and Gennady Zaikov

Oleksandr Ivashchuk, Viktor Reutskyy, Sergiy Mudryy, Oleksandr Zaichenko and Nataliya Mitina

Piotr Pantyukhov, Tatyana Monakhova, Nataliya Kolesnikova, Anatoly Popov and Svetlana Nikolaeva