Monomethacrylate derivative of ed-24 epoxy resin and its application

Authors: 

Oksana Iatsyshyn, Olena Astakhova, Olena Shyshchak, Olexander Lazorko and Michael Bratychak

Resin derivative containing methacrylic fragment and free epoxy group at the same time has been synthesized via chemical modification of ED-24 epoxy dianic resin by methacrylic acid. The structure of the synthesized product has been confirmed by IR-spectroscopic investigations. Derivatography was used to determine the thermal stability of the synthesized compound. It has been suggested to use methacrylate derivative of ED-24 epoxy resin as a component of epoxy-oligoesteric and bitumen-polymeric mixtures.

[1] Voronov S., Samaryk V.: Chem. & Chem. Techn., 2007, 1, 1.
[2] Ellis B.: Chemistry and Technology of Epoxy Resins. Blackie Academic and Professional, London 1993.
[3] Habib F. and Bajpai M.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 205.
[4] Sorokin M. and Lyalushko K.: Praktikum po Khimii i Technlogii Plenkoobrazuyushikh Veshestv. Khimiya, Moskwa 1971.
[5] Ivanov V.: Rukovodstvo k Prakticheskim Rabotam po Khimii Polimerov. Izd-vo Leningr.Univ., Leningrad 1982.
[6] Gosudarstvennye Standarty. Nefteprodukty. Masla. Smazki. Prysadki. Izd-vo Standartov, Moskwa 1987.
[7] Hoon R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.
[8] Diyarov I., Batueva I., Sadykov A. and Solodova N.:: Khimiya Nefti. Khimiya, Leningrad 1990.
[9] Isagulyanc V.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.
Wan Rosli W., Kumar R., Mek Zah S. and Hilmi Mohd M.: Eur. Polym. J., 2003, 39, 593.
[10] Bratychak M., Chervinskyy T., Astakhova O. and Shyshchak O.: Chem. & Chem. Techn., 2010, 4, 326.