Chemical Modification of Polyglycidyl Phenol-Formaldehyde Oligomers by Methacrylic Acid

Authors: 

Michael Bratychak, Galyna Strap, Olena Shyshchak and Olena Astakhova

A new oligomer with unsaturated double bonds in the side chains has been synthesized via chemical modification of polyglycidyl phenol-formaldehyde oligomers (PGPFO) by methacrylic acid (MA) using benzyltriethylammonium chloride as a catalyst. The effect of temperature and reaction time on the reaction proceeded between PGPFO and MA has been studied. The effective rate constants and activation energy of the reaction have been calculated. The structure of the synthesized oligomer has been confirmed by chemical and IR-spectroscopic analyses. The cross-linking of epoxy-oligomeric mixtures based on ED-20 epoxy resin, peroxy derivative of epoxy resin, TGM-3 oligoesteracrylate and synthesized oligomer has been examined using polyethylenepolyamine as a hardener.

[1] Gardziella A., Pilato L. and Knop A.: Phenolic Resins, Chemistry, Applications and Standardization, Safety and Ecology. 2nd edn. Springer-Verlag, Berlin 2000. 
[2] Pilato L.: Phenolic Resins: A Century of Progress. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2010.
[3] Henry L. and Kris N.: Handbook of Epoxy Resins. Mc Crow-Hill Book, NY-San Francisko-Toronto-London-Sydney 1967.
[4] Strap G., Bratychak M. and Karateev A.: Visnyk Nats. Univ. “Lvivska Polytechnika”, 2012, 726, 458.
[5] Puchin V., Bratychak M. and Donchak V.: Plast. Massy, 1978, 6, 75.
[6] Bratychak M., Strap G., Astakhova O. and Shyshchak O.: Chem.&Chem. Techn., 2013, 7, 153.
[7] Bratychak M. and Berezovka N.: Ukr. Khim. Zh.,1994, 60, 96.
[8] Bratychak M., Strap G. and Astakhova O.: Dopovidi Acad. Nauk Ukrainy, 2013, 4, 104.
[9] Toroptseva A., Belogorodskaya K. and Bondarenko V.: Laboratornyi Praktikum po Khimii i Technologii Vysokomoleculyarnykh Soedineniy. Khimiya, Leningrad 1972.
[10] Moshinsky L.: Epoksidnye Smoly i Otverditeli (Structura, Svoistva, Khimiya i Topologiya Otvergdeniya). Arcadia Press Ltd, Tel-Aviv 1995.
[11] Bazylyak L., Bratychak M. and Duchacek V.: Ukr. Khim. Zh., 2001, 67, 61. 
[12] Baryliak L., Bratychak M. and Brostow W.: Mater. Res. Innovat., 1999, 3, 132.
[13] Bratychak M. and Dukh O.: Macromolecular Science. New York 1997,389.