Effect of Coal Quality on its Desulphurization. 2. Influence of the Inorganic Matter

Автори: 
Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak

The effect of pyrite size and distribution character, as well as the amount of inorganic matter on the removal degree of sulphur from coal during its oxidative desulphurization and benefication has been studied. The efficiencies of oxidative desulphurization processes for different types of the initial and concentrated black coal have been compared.

[1] Trushina G.: Ugol, 2011, 10, 40.
[2] http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358
[3] Ogarenko Yu.: Problemy Vugilnoi Promyslovosti Ukrainy ta Vykydy Parnykovukh Gaziv vid Vydobutku i Spogyvannya Vugillya. Nats. Ecol. Centre Ukrainy, Kyiv 2010.
[4] Rozenkop Z.: Izvlechenie Dvuokisi Sery iz Gazov. Gos. Khim. Inst., Moskwa 1952.
[5] Yavorskyi V.: Technologiya Sirky i Sulphatnoi Kysloty. Vyd-vo Lviv Polytechnic, Lviv 2010.
[6] Spravochnik po Obogatimosti Kamennych Ugley i Antracytov Deystvuiushchych Shacht Ukrainy. Kharkiv 2004.
[7] Hucko R., Schimmoller B.: Coal, 1994, 99, 50.
[8] Pysh’yev S., Gunka V., Astakhova O., et al.: Chem. & Chem. Techn., 2012, 6, 443.
[9] Pysh’yev S. and Gayvanovych V.: Visnyk Derzh. Univ. “Lvivska Politekhnika”, 1996, 298, 96.
[10] Reed S.: Electron Microprobe Analysis and Scanning Electron Microscopy in Geology. Cambridge University Press, Cambridge 2005.