Optimization of Oxidation Desulphurization of Power-generating Coal

Authors: 

Serhiy Pysh’yev, Galyna Biluschak and Volodymyr Gunka

An experimental statistic model of power-generating coal oxidative desulphurization has been developed and its adequacy has been proved. On the basis of the proposed model the desulphurization optimal conditions for three samples of power-generating coal were determined. The low-sulphur solid fuel with the content of general sulphur of 1.0–1.5 mas % was obtained under established optimal conditions.

[1] Minajev A., Kostenco V. and Shaforostova M.: Problemy Ecologiji, 2008, 1-2, 3.
[2] Jasienkо S.: Chemia i Fizyka Wegla. Wroclaw 1995.
[3] Hayvanovych V.and Pysh’yev S.: Energy&Fuels, 2003, 17, 1186.  
[4] Shevchuk H.: PhD thesis, Lviv, Ukraine 2009.  
[5] Rozenknop Z.: Izvlechenie Dvuokisi Sery iz Gazov. Gos.Khim.Inst., Moskwa 1952.
[6] Pysh’yev S. and Hayvanovych V.: Visnyk Derzhavnogo universytetu “Ljvivsjka politehnika”, 1996, 298, 96.
[7] Palyvo Tverde Mineralne. Vyznachennya Vmistu Zagalnoi Sirky. Metod Eshka (ISO 334:1992): DSTU 3528-97. Derzhspozhyvchstandart Ukrainy, Kyiv 1997. 
[8] Toplivo Tverdoe Mineralnoe. Opredelenie Form Sery (ISO 157-96): GOST 30404-2000. Gosstandart Ukrajny, Kyiv 2001.
[9] Toplivo Tverdoe Mineralnoe. Metody Opredelenia Zolnosti (ISO 1171-97): GOST 11022-95. Gosstandart Ukrainy, Kyiv 2003.
[10] Ugli Burye, Kamennye, Antracyt i Goryuchie Slancy. Uskorennyi Metod Opredeleniya Vlagi. GOST 11014-2001. Gosstandart Rossii, Moskwa 2003.
[11] Toplivo Tverdoe. Metody Opredelenia Vyhoda Letuchykh Veshchestv (ISO 562-98): GOST 6382-2001. Izd-vo stavdartov, Moskwa 2003.
[12] Pysh’yev S., Shevchuk H. and Cmielarz L.: Energy & Fuel, 2007, 21, 216.
[13] Kafarov V.: Metody Kibernetiki v Khimii i Khimicheskoi Tehnologii. Khimia, Moskwa 1971.
[14] Drejper M. and Smit G.: Prikladnoi Regrissionnyi Analiz. Finansy i statistica, Moskwa 1986.
[15] Jerina A.: Statystychne Modelyuvannya ta Prognozuvannya. KNEU, Kyiv 2001.
[16] Gavuryk M. and Malozemov V.: Ekstremalnye Zadachi s Lineinymi Ogranicheniyami. Izd-vo Lening. Un-ta, Leningrad 1984.
[17] Cegelyk G.: Osnovy Ekonometrii. LNU imeni Ivana Franka, Lviv 2011.
[18] Boljshev L. and Smirnov N.: Tablicy Matematicheskoi Statistiki. Nauka, Moskwa 1983.