Theoretical Background of Alkaline-Free Tin Content Coatings on Ceramics in the System RO-SnO2-Al2O3-SiO2

Authors: 

Georgiy Lisachuk, Olena Fedorenko, Oleg Pitak, Lyubov Bilostotska, Yulia Trusova, Lyudmila Pavlova and Kateryna Dajneko

Theoretical calculations in the oxides systems RO-SnO2-Al2O3-SiO2, where RO – CaO, ZnO and BaO, have been done. Their structure has been established; eutectic and geometer-topological characteristics have been calculated. The process of the conodes adjustment at 1100 K has been revealed.

[1] Appen A.: Khimija Stekla. Khimija , Leningrad 1974.
[2] Nikol'skij B.: Spravochnik Khimika. Khimija, Leningrad 1971.
[3] Bobkova N., Kuz'menkova N. and Bogdanovich I.: Steklo i Keramika, 2008, 6, 32.
[4] Toropov N., Barzakovskij V., Lapin V. et al.: Diagrammy Sostojanija Silikatnyh System. Nauka, Leningrad 1972.
[5] Barzakovskij V. et al .: Diagrammy Sostojanija Silikatnyh System. Nauka, Moskwa 1974.
[6] Berezhnyj A., Pitak Ja., Ponomarenko O. and Sobol' N.: Fizyko-Khimichni Systemy Tugoplavkykh Nemetalichnykh i Sylikatnykh Materialiv. NMK VO, Kyiv 1992.  
[7] Babushkin V.: Termodinamika Silikatov. Strojizdat, Moskwa 1986.
[8] Morachevskij A.: Termodinamicheskie Raschety v Metallurgii. Metallurgija, Moskwa 1985.
[9] Landiya N.А. Raschet Vysokotemperaturnych Teployemkostey Tverdykh Neorganicheskykh Veshchestv po Standartnoy Entropiyi.: Izd-vо AN GruzSSR, Tbilisi 1962.
[10] Galahov F.: Diagrammy Sostojanija System Tugoplavkikh Oksidov. Nauka, Leningrad 1985.
[11] Berezhnoj A.: Mnogokomponentnye Systemy Okislov. Naukova dumka, Kiev 1970.
[12] Barchak V. and Insly R.: J. Am. Ceram. Soc., 1962, 45, 144.
[13] Roth R.: National Bureau of Standards, Gaithersburg, Maryland 1987.
[14] Cadee M. and Ijdo D.: J. Solid State Chem., 1981, 36, 314.
[15] Chuhrov F., Ostrovskij I. and Lapin V.: Mineraly. Diagrammy Phazovykh Ravnovesij. Nauka, Moskwa 1974.
[16] Glushko V., Medvedev V. et al.: Termicheskie Konstanty Veshchestv. VINITI, Moskwa 1970.
[17] Shabanova G.: Barijsoderzhashchie Oksidnye Systemy i Vjazhushchie Materialy na ikh Osnove. NTU “KHPI”, Kharkov 2006.
[18] Lisachuk G., Pitak O., Tsovma V. et al . Visnyk Nats. Techn. Univ.«Kharkivs'kyj Politehnichnyj Instytut», 2011, 27, 102.