Development of Ammophos Production Technology from Algerian Phosphorites

Authors: 

Sergiy Vakal, Eduard Karpovych, Myroslav Malyovannyi and Oleh Stokalyuk

Technological aspects of ammophos production using Algerian phosphorites as a raw material have been investigated. The necessity of increased consumption of sulphuric acid during the Algerian phosporites processing compared with apatite processing has been grounded. The dependence of pH solution on NH3:H3PO4 molar ratio has been determined during neutralization of extraction phosphoric acid prepared from Algerian phosphorites. The necessity of acid solution deeper neutralization in the technology of extraction phosphoric acid production has been proved. The boundary drying temperature of ammonia pulp has been determined. The relation between ammonium nitrogen and drying time has been specified.

[1] Yavorsky V., Perekupko T., Znak Z and Savchuk L.: Zagalna Khimichna Technologiya. Vyd-vo NU „Lvivska Polytechnika”, Lviv 2005.
[2] Dontsova T. and Astrelin I.: Suchasni Problemy Pytannya Khimichnoi Technologii Neorganichnykh Rechovyn. NTUU “KPI”, Kyiv 2011.
[3] Abalonin B., Kuznetsova I. and Kharlampidi X.: Osnovy Khimicheskykh Proizvodstv. Khimiya, Moskwa 2001.
[4] Nemtsova V. and Tarchigina N.: Khimicheskaya Technologiya Neorganicheskykh Veshestv. Izd-vo MGOU, Moskwa 2009.
[5] Evenchik S. and Brodsky A. (Eds.): Technologiya Phosphornykh i Komplexsnykh Udobreniy. Khimiya, Moskwa 1987.
[6] Brodskyi A., Grinevych V. and Grinevych A.: Khim. Prom. Segodnya, 2003, 8, 29.
[7] Grinevych V., Markova M., Rodin V. and Rezenkov V.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2008, 3, 3.
[8] Davydenko V., Bushuev N., Syrchenkov A. and Zaitsev P.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2008, 6, 3.
[9] Grinevych V., Syrchenkov A., Nutrikhina S. et al.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2007, 4, 3.
[10] Lembrikov V., Stepanov A. and Konyakhina L.: Khim. Techn., 2006, 8, 2.
[11] Ksandrov V., Grinevych V., Kaleev V. and Gribkov A.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2006, 4, 12.
[12] Zarechenyi V., Karpovych E., Vorobiova I. et al.: Vyrobnytsvo Phosphorovmisnykh Dobryv Pidpryemstvamy Ukrainy ta ikh Vykorystannya v Silskomu Gospodarstvi. Universyt. Knyga, Sumy 2004.