Розроблення технології одержання амофосу із алжирських фосфоритів

Authors: 

Sergiy Vakal, Eduard Karpovych, Myroslav Malyovannyi and Oleh Stokalyuk

Досліджено технологічні аспекти виробництва амофосу за умови використання як сировини алжирських фосфоритів. Обґрунтована необхідність підвищених витрат сульфатної кислоти при перероблення алжирських фосфоритів у порівнянні із технологією перероблення апатитового концентрату. Встановлено залежність рН розчину від молярного співвідношення NH3:H3PO4 при нейтралізації екстракційної фосфатної кислоти, виготовленої із алжирських фосфоритів. Доведено потребу більш глибокої нейтралізації кислотного розчину у технології отримання екстракційної фосфатної кислоти із алжирського фосфориту. Обґрунтовано граничну температуру сушіння амонізованої пульпи. Встановлені залежність втрати амонійного азоту від часу сушіння.

[1] Yavorsky V., Perekupko T., Znak Z and Savchuk L.: Zagalna Khimichna Technologiya. Vyd-vo NU „Lvivska Polytechnika”, Lviv 2005.
[2] Dontsova T. and Astrelin I.: Suchasni Problemy Pytannya Khimichnoi Technologii Neorganichnykh Rechovyn. NTUU “KPI”, Kyiv 2011.
[3] Abalonin B., Kuznetsova I. and Kharlampidi X.: Osnovy Khimicheskykh Proizvodstv. Khimiya, Moskwa 2001.
[4] Nemtsova V. and Tarchigina N.: Khimicheskaya Technologiya Neorganicheskykh Veshestv. Izd-vo MGOU, Moskwa 2009.
[5] Evenchik S. and Brodsky A. (Eds.): Technologiya Phosphornykh i Komplexsnykh Udobreniy. Khimiya, Moskwa 1987.
[6] Brodskyi A., Grinevych V. and Grinevych A.: Khim. Prom. Segodnya, 2003, 8, 29.
[7] Grinevych V., Markova M., Rodin V. and Rezenkov V.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2008, 3, 3.
[8] Davydenko V., Bushuev N., Syrchenkov A. and Zaitsev P.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2008, 6, 3.
[9] Grinevych V., Syrchenkov A., Nutrikhina S. et al.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2007, 4, 3.
[10] Lembrikov V., Stepanov A. and Konyakhina L.: Khim. Techn., 2006, 8, 2.
[11] Ksandrov V., Grinevych V., Kaleev V. and Gribkov A.: Bull. Mir Sery, N, P i K, 2006, 4, 12.
[12] Zarechenyi V., Karpovych E., Vorobiova I. et al.: Vyrobnytsvo Phosphorovmisnykh Dobryv Pidpryemstvamy Ukrainy ta ikh Vykorystannya v Silskomu Gospodarstvi. Universyt. Knyga, Sumy 2004.