Application of Gradient Method for Solving Constrained Optimization Tasks

Authors: 

Olga Sanginova, Anatolii Danilkovich, Sergii Bondarenko and Slava Branovitskaia

Olga Sanginova-1, Anatolii Danilkovich-2, Sergii Bondarenko-1 and Slava Branovitskaia-1

  1. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 37, Peremogy Ave., 03056 Kyiv, Ukraine; olga.sanginova@gmail.com
  2. Kyiv National University of Technologies and Design 2, Nemirovich-Danchenko str., 01011 Kyiv, Ukraine

The constrained optimization task of wool sheepskin tanning–greasing applying the gradient method is solved. The optimality criterion is formulated as a generalized additive objective function. The modified gradient method algorithm is based on software module. Mathematical description for a low-waste technology using dry chrome tanning agent is obtained and its constraints are determined.

[1] Ostrovskiy G. and Berezhinskiy T.: Optimizatsiya Khimiko-Technologicheskikh Processov. Teoriya i Praktika. Khimiya, Moskwa 1984.
[2] Bandi B.: Metody Optimizatsii. Radio i svyaz, Moskwa 1988.
[3] Shtoier R.: Mnohokryteryalnaya Optymyzatsia. Teoryia, Vychyslenyia i Prylozhenyia. Radyo i sviaz, Moskwa 1992.
[4] Boiarynov A. and Kafarov V.: Metody Optymyzatsii v Khymycheskoi Tecnologii. Khymyia, Moskwa 1975.
[5] Danilkovich A.: Innovatsiyni Technologii Vyrobnytstva Shkiryanykh i Hutrovykh Materialiv ta Vyrobiv. Feniks, Kyiv 2012.
[6] Danilkovich A.: Ekologichno Orientovani Technologii Vyrobnytstva Shkiryanykh ta Hutrovykh Materialiv dlya Stvorennya Konkurentospromozhnykh Tovariv: Feniks, Kyiv 2011.
[7] Vasylev F.: Metody Optymyzatsii. Faktoryal Press, Moskwa 2002.
[8] Byriukov A.: Technologiya Obrabotky Mekhovykh Ovchyn. TsNYYTEYlehprom, Moskwa 1988.
[9] Kafarov V.: Metody Kibernetiki v Khimii i Khimicheskoy Technologii. Khimiya, Moskwa 1971.
[10] Danilkovich A.: Osnovy Naukovykh Doslidzhen u Vyschomu Navchalnomu Zakladi. KNUTD, Kyiv 2010.
[11] Danilkovich A. and Vasilyuk O.: Problemy Legkoi i Tekstilnoi Prom. Ukrainy, 2000, 3, 82.
[12] Takha Khemdy A.: Vvedenie v Issledovanie Operatsyi, 6-e yzd. Williams, Moskwa 2001.
[13] Danilkovich A., Omelchenko N. and Shahnovskiy A.: Visnyk Khark.Nats.Univ., 2012, 1, 74.
14] Lischuk V., VoytsehovskaT. and Danilkovich A.: Legka Prom., 2007, 1, 37.
[15] Danilkovich A., BrayilkoA. and Omelchenko N.: Visnik Khark.Nats.Univ., 2010, 3, 129.