Synthesis and Initiating Activity of Со(II)-Mn(II) Bimetallic Macroinitiators of β-Diketonate Type

https://doi.org/10.23939/chcht09.04.453
Received: September 29, 2014
Revised: December 08, 2014
Accepted: February 18, 2015
Authors: 

Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets, Kateryna Burenkova, Igor Voloshanovsky

Odessa Mechnikov National University, 2, Dvoryanskaya str., 65082 Odessa, Ukraine; volis15@ukr.net

Bimetallic macroinitiators have been obtained via styrene triple copolymerization with cobalt(II) and manganese(II) vinyl--diketonates. The copolymerization kinetic parameters have been studied. Metal chelates were found to be as comonomers, initiators and inhibitors at the same time during copolymerization process. The macroinitiators synthesis optimal conditions have been examined. They may be used for the production of grafted polymers.

[1] Milas N. and Surgenor D.: J. Am. Chem. Soc., 1946, 68, 642.
[2] Yurgenko T., Vilenskaya M. and Ocetskaya V.: Dokl. Acad. Nauk SSSR, 1965, 163, 1181.
[3] Semchikov Yu., Mazanova G., Voskoboinik G. and Soboleva E.: Physiko-Khimiya Processov Synteza i Svoistva Polymerov. Izd-vo Gork. Univ., Gorky 1988.
[4] Takahashi H., Ueda A. and Nagai S.: J. Polym. Sci., 1997, 35B, 69.
[5] Ohar H., Dolynska L. and Tokarev V.: Chem. & Chem. Techn., 2013, 7, 125.
[6] Voloshanovsky I., Butova T. and Shevchenko O.: Zh. Obshch. Khim., 1999, 69, 1504.
[7] Voloshanovsky I., SHevchenko O., Beregnitskaya A. and Krasnova E.: Ukr. Khim. Zh., 2001, 67, 5.
[8] Shevchenko O., Burenkova E. and Voloshanovsky I.: Vysokomol. Soed. A, 2006, 48, 1573.
[9] Shevchenko O., Voloshanovsky I. and Berbat T.: Zh. Prikl. Khim., 2006, 79, 669.
[10] Bemford K.: [in:] Jankins A. (Ed.), Reakcionnaya Sposobnost, Mechanismy Reakciy i Structura v Khimii Polymerov. Mir, Moskwa 1977, 67-135.
[11] Teyssie Ph. and Smets S.: Makromol. Chem., 1958, Bd26, 245.
[12] Anisimov Yu., Halibey V., Ivanchenko P. et al.: Processy Polymerizacii i Physico-Khimicheskie Metody Issledovaniya. Vyscha shkola, Kyiv 1987.
[13] Shevchenko O., Voloshanovsky I. and Burenkova E.: Zh. Prikl. Khim., 2010, 83, 303.
[14] Movchan T., Voloshanovsky I and Pomohailo A.: Izv. Ros. Acad. Nauk, 1993, 12, 2060.