Dynamics of solar activity and variations of geomagnetic field and It’s ecological distarbence

2011;
: 116-120
https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.116
Received: December 02, 2010
Authors:
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

In the paper the dynamic of solar activity and connected to it the geomagnetic field variations and its ecological disturbance on Ukrainis territory is analyzed. It is shown that solar activity concerning to the cycles with 100–200 years periods is in the state of transition to decreasing. Interconnection of the quasibiennial variations of solar and geomagnetic activities is studied. It is shown that ecological disturbance of geomagnetic field on Ukrainis the Ukrainis territory do not exceed of the quota.

 1. Gnevyishev M., Ol A. O 22-letnem tsikle sol-nechnoy aktivnosti // Astronom. jurn. – 1948. – T. 38. – S. 18–20. 
 2. Komitov B.P., Kaftan V.I. Izmeneniya solnechnoy aktivnosti poslednih tyisyacheletiy. Vozmojen li ocherednoy dolgoperiodicheskiy minimum? // Geomagn. i aeron. – 2003. – T. 43, № 5. –  C. 592–601.
 3. Kononovich E.V., SHefov N.N. Tonkaya struktura odinnadtsatiletney tsiklichnosti solnechnoy aktivnosti // Geomagn. i aeron. – 2003. – T. 43, № 2. – S. 166–173.
 4. Kosmicheskaya geofizika. – M.: Mir, 1976. – 544 s.
 5. Orlyuk M.I., Romenets A.A. Novyiy kriteriy otsenki prostranstvenno-vremennoy vozmuschennosti magnitnogo polya Zemli i nekotoryie aspektyi eё ispolzovaniya // Geofiz. jurn. – 2005. – T. 27, № 6. – S. 1023–1032.
 6. Sumaruk T.P., Sumaruk P.V. Kvazidvorichni variatsiyi mahnitnoho polya Zemli // Dopovidi NAN Ukrayiny. – 2009. – № 1. – S. 114–116.
 7. Orlyuk M.I., Frolov A.F., Zadorojnaya V.I., Romenets A.A. Vozmuschennost magnitnogo polya Zemli i nekotoryie aspektyi infektsionnyih zabolevaniy // Geofiz. jurn. – 2007. – T. 29, № 6. – S. 148–156. 
 8. Orlyuk M.I. Prostranstvennyie i prostran¬st-venno-vremennyie magnitnyie modeli razno-rangovyih struktur litosferyi kontinental-nogo tipa // Geofiz. jurn. – 2000. – T. 22, № 6. – S. 148–165.
 9. Orlyuk M.I., Romenets' A.O. Heomahnitne pole Ukrayiny: ekolohichnyy aspekt // Heoloh Ukrayiny. – 2003. – № 1. – S. 64–71.
 10. Orlyuk M.I., Romenets' A.O. Sumaruk T.P. Otsinka ta prohnoz zburenosti mahnitnoho polya Zemli // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinfor-matyky. – K, 2005. – S. 246–260.
 11. Apostolov E.M. Quasi-biennial oscillation in sunspot activity // Bull. Astron. Inst. Czehosl. – 1985. – V. 36, № 2. – P. 97–102.
 12. Gnevyshev M.N. Essential features of the 11-years solar cycle // Solar Phys. – 1977. – V. 51, № 1. – P. 173–175. https://doi.org/10.1007/BF00240455