Analysis of relations between local geomagnetic field anomalous changes and earthquakes in Transcarpathian deep fault zone

2008;
: 103-109
1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The influence of seismic events development in the vicinity of Transcarpathian deep fault on the anomalous times changes of local geomagnetic field are investigated. Interpretation of detected geomagnetic field anomalous time changes is performed by electrokinetic effect using vertical contact model. This model is good to describe faults active zones. Due to obtained results it was concluded the adequacy of chosen model for estimation of local geomagnetic field precursors for earthquakes in the deep fault zone. Such a model can be very useful for option of new geomagnetic stations location.
 

1. Abdullabekov K.H. Jelektromagnitnye javlenija v zemnoj kore. – Tashkent: FAH, 1989. – 232 s.

2. Maksymchuk V., Horodyskyi Yu., Kuznetsova V. Dynamika anomalnoho mahnitnoho polia Zemli. – Lviv: Yevrosvit. 2001. – 306 s.

3. Kuznietsova V.H., Maksymchuk V.Iu., Horodyskyi Yu.M. Tektonomahnitni doslidzhennia v seismoaktyvnomu Zakarpatskomu prohyni // Heofiz. zhurn. – 2001. – T. 23, №5 – S. 108–119.

4. Maksymchuk V.Iu., Kuznietsova V.H., Tretiak K.R., Smyrnova O.M., Pronyshyn R.S. Kompleksnym doslidzhenniam na Karpatskomu heodynamichnomu polihoni 40 rokiv // Heodynamika. – 2006. – 1(5). – S. 39–55.

5. Kuznecova V.G., Maksimchuk V.Ju., Gorodyskij Ju.M., Klimkovich T.A. Izuchenie svjazi anomal'nyh jeffektov v geomagnitnom pole s sejsmicheskim rezhimom Karpat // Fizika Zemli. – 2005. – № 3. – C. 61–67.

6. Horodyskyi Yu.M., Struk Ye.S., Klymkovych T.A. Deiaki koreliatsiini metody vydilennia maloamplitudnykh heomahnitnykh anomalii // Visnyk NU “Lvivska politekhnika”. Kompiuterna inzheneriia ta informatsiini tekhnolohii. – 2002. – № 413. – C. 155–161.

7. Nikitin A.A. Statisticheskie metody vydelenija geofizicheskih anomalij. – M: Nedra, 1979. – 280 s.

8. Sejsmologicheskij bjulleten' Ukrainy za 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 god / Red. B.G. Pustovitenko — Institut geofiziki im. S.I. Subbotina NAN Ukrainy, Simferopol', 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. – 120 s., 113 s., 148 s., 132 s., 166 s.

9. Murakami H., Mizutani H., Nabetani S. Selfpotential anomalies associated with an active fault // J. Geomag. Geoelectr. – 1984. – 36. – Р. 351–376.

10. Ahmad M.U. A laboratory study of streaming potentials // Geophys. Prosp. – 1964. – N 1. – Р. 49–64.

11. Fitterman D. Theory of Electrokinetic-Magnetic Anomalies in a Faulted Half-Space // J. Geophys. Res. – 1970. – 84, B–11. – Р. 6031– 6040.

12. Horodyskyi Yu.M., Maksymchuk V.Iu., Pankevych I.V. Rezultaty komponentnykh heomahnitnykh vymiriuvan na punktakh vikovoho khodu v Karpatskomu rehioni u 2004 rotsi // Materialy VI Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii “Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha” 6–8 zhovtnia, Kyiv-2005. – Kyiv. – 2005. – S. 62–63.