Extensometric method on study of seismotectonic processes in source areas of Transcarpathians earthquakes

2011;
: 134-146
1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

In the paper the history of development and methodical-apparatus supply and results of extensometric observations in the Beregovo hills area in Transcarpathians in particular in Mujievska (Grand Beregivska) mountain is shortly described. The method of separation and results of analysis of deformation anomaly – precursor of perceptible 1989 Vynogradovo earthquake is given. The changes of geomechanical regime of Mujievska mountain rocks massifs till and during and after this earthquake are traced. Created method of estimation of deformations in the earthquake source and results of such estimation for named earthquake is presented.

 1. Arefev S.S., Grayzer V.M., Zargaryan D.N., Plet-nev K.G., Ruzaykin A.I., SHebalin N.V., SHi¬lova E.N. Razryiv v ochage i aftershoki Kum-Dagskogo zemletryaeniya 14 marta 1983 goda // Makroseysmicheskie i instrumentalnyie is-sledovaniya silnyih zemletryaseniy (Voprosyi injenernoy seysmologii, vyip. 26). – M.: Nau-ka, 1985. – S. 8–27.
 2. Varga P., Verbitskiy T.Z., Latyinina L.A., Bryi-myih L., Mentesh D., Szadetski-Kardos D., Eper-ne P.I., Guseva T.V., Іgnatishin V.V. Gorizon-talnyie deformatsii zemnoy koryi v Karpat-skom regione // Nauka i tehnologiya v Rossii. – 2002. – № 7 (58). – S. 5–8.
 3. Vasilev E.P. Model prisdvigovogo kupoloob-razovaniya // Sdvigovyie tektonicheskie naru-sheniya i ih rol v obrazovanii mestorojdeniy poleznyih iskopaemyih (Tezisyi dokladov Per-vogo Vsesoyuznogo soveschaniya). – L.: LGI, 1988. – Vyip. 1. – S. 64–66.
 4. Verbyts'kyy T., Ihnatyshyn V., Latynina L., Yur-kevych O. Suchasni deformatsiyi zemnoyi kory Be-rehivs'koyi horstovoyi zony // Heodynamika. – 1998. – № 1. – S. 118–120.
 5. Verbyts'kyy T.Z., Nazarevych A.V. Deformohra¬fichni i heoakustychni doslidzhennya u Zakarpatti. – V kn.: Doslidzhennya suchasnoyi heodynamiky Ukrayins'kykh Karpat / pid red. V.I.Starostenka. – K.: Nauk. dumka, 2005. – S. 113–131. 
 6. Honcharuk A.F., Stepanov V.A., Veremeyenko L.I., Kulibaba V.M., Shemyakina T.I. Rudokontsen-truyuchi struktury y etapy vulkano-tektonich-noho rozvytku Berehovo-Behans'koyi zolotonos-noyi zony Zakarpattya // Visn. LNU im. I. Franka. Ser. heol. – 1994. – Vyp. 12. – S. 168–177.
 7. Gofshteyn I.D. Neotektonika Karpat. – K.: Izd-vo AN USSR. – 1964. – 183 s.
 8. Hryhorchuk H.Yu. Heoloho-strukturna pozytsiya zolo-toho i polimetalevoho zrudeninnya – kryteriy hlybynnoho prohnozu rud // Visnyk LNU imeni Ivana Franka. Ser. heol. – 1992. – Vyp. 11. – S. 153–159.
 9. Demedyuk M., Zablots'kyy F., Kolhunov V., Os-trovs'kyy A., Sidorov I., Tretyak K. Rezul'taty doslidzhen' horyzontal'nykh deformatsiy zemnoyi kory na Karpats'komu heodynamichnomu poli-honi // Heodynamika. – 1998. – № 1. – S. 3–13. 
 10. Demedyuk M.S. Morfostruktury i morfoskul'p-tury terytoriyi Karpats'koho heodynamichnoho polihonu // “Heodynamika hirs'kykh system Yev-ropy”. Mizhnarodnyy sympozium (tezy dopovi-dey). – L'viv, 1994. – S. 17. 
 11. Dobrovolskiy I.P. Teoriya podgotovki tekto-nicheskogo zemletryaseniya. – M.: IFZ RAN, 1991. – 219 s.
 12. Kovalishin Z.I, Bratus M.D. Flyuidnyiy rejim gidrotermalnyih protsessov Zakarpatya. – K.: Nauk. dumka, 1984. – 86 s.
 13. Kozyirev A.A., Savchenko S.N. Otsenka vliyaniya re-lefa na izmenchivost napryajennogo sostoya-niya massiva gornyih porod // Diagnostika na-pryajennogo sostoyaniya i svoystv gornyih porod v massive. – Novosibirsk: IGD SO AN SSSR, 1980. – S. 69–74.
 14. Kolodiy O.M., Matkovs'kyy O.I., Zaytseva V.M., Hozhyk M.F., Drachuk V.P., Lis'kevych Ya.B., Pomortseva T.P. Struktura Berehivs'koho rud-noho polya i prohnoz novykh rudovmisnykh zon za heoindykatsiyeyu aerokosmoznimkiv i kompleksom nayavnykh heolohichnykh danykh // Visn. LNU imeni Ivana Franka. Ser. heol. – 1994. – Vyp. 12. – S. 177–185.
 15. Kostyuk O., Sahalova Ye., Rudens'ka I., Prony-shyn R., Kendzera O. Kataloh zemletrusiv Kar-pats'koho rehionu za 1091–1990 roky // Pratsi NTSh. – L'viv. – 1997. – T. 1. – S. 121–137.
 16. Kutas R.I. Pole teplovyih potokov i geotermi-cheskaya model zemnoy koryi. – K.: Nauk. dumka, 1978. – 140 s.
 17. Kutas R.I., Gordienko V.V. Teplovoe pole Ukrai-nyi. – K.: Nauk. dumka, 1971. – 112 s.
 18. Latyinina L.A., Baysarovich I.M., Bryimyih L., Varga P., YUrkevich O.I. Deformatsionnyie iz-mereniya v Karpato-Balkanskom regione // Fi-zika Zemli. – 1993. – № 1 – S. 3–6.
 19. Latyinina L.A., Varga P., Varga T., Verbits-kiy T.Z., YUrkevich O.I. Sovremennyie dvije¬niya Pannonskogo basseyna po ekstenzometri-cheskim dannyim i neotektonika regiona // DAN. – 1998. – T. 360, № 1. – S. 38–43.
 20. Latyinina L.A., Verbitskiy T.Z., Ignatishin V.V. O deformatsionnyih protsessah v severo-vos-tochnoy chasti Karpato-Balkanskogo regiona // Fizika Zemli. – 1995. – № 4. – S. 3–16.
 21. Latyinina L.A., Jarinov N.A., Kramer M.V., Sa-vin I.V., SHirokov I.A. Metodicheskie reko-mendatsii po issledovaniyu deformatsionnyih predvestnikov zemletryaseniy. – Moskva: IFZ AN SSSR. – 1988. – 81 s.
 22. Latyinina L.A., YUrkevich O.I., Baysarovich I.M. Rezultatyi deformatsionnyih izmereniy v ra-yone Beregovo // Geofiz. jurn. – 1992. – 14, № 2. – S. 63–67.
 23. Lozynyak P., Misyura Ya. Osoblyvosti heolohichnoyi budovy doneohenovoho fundamentu Zakarpat-s'koho prohynu // Heolohiya i heokhimiya horyuchykh kopalyn. – 2010. – № 3–4 (152–153). – S. 73–83. 
 24. Maleev E.F. Neogenovyiy vulkanizm Zakarpatya. – M.: Nauka, 1964. – 251 s.
 25. Matkovs'kyy O.I. Rodovyshcha ta rudoproyavy zolota Ukrayins'kykh Karpat // Visnyk LNU im. I. Fran-ka. Ser. heol. – 1992. – Vyp. 11. – S. 96–120.
 26. Merlich B.V., Spitkovskaya S.M. Glubinnyie razlo-myi, neogenovyiy magmatizm i orudenenie Za-kar¬patya // Problemyi tektoniki i magmatizma glu¬binnyih razlomov. – Lvov, 1974. – S. 173–180.
 27. Myachkin V.I., Kostrov B.V., Sobolev G.A., SHami-na O.G. Osnovyi fiziki ochaga i predvestniki zemletryaseniy // Fizika ochaga zemletryaseniya. – M.: Nauka. – 1975. – № 3. – S. 6–26.
 28. Nazarevych A., Nazarevych L. Optoelektronnyy vy-miryuval'nyy kanal do kvartsovoho deformo-hrafa // Heodynamika. – 1999. – № 1 (2). – S. 116–120. 
 29. Nazarevych A.V. Heoakustychni ta deformatsiyni provisnyky vidchutnykh Vynohradivs'kykh zemle-trusiv (Zakarpattya) // Materialy VIII Mizh-narodnoyi naukovoyi konferentsiyi “Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohich-noho stanu seredovyshcha”. Kyyiv, 20–23 veresnya, 2007 r. – K., 2007. – S. 22–24.
 30. Nazarevych A.V. Eksperymental'ne doslidzhennya spektral'no-chasovoyi struktury variatsiy para-metriv pruzhnykh khvyl' v masyvakh hirs'kykh po-rid: Avtoref. dys... kand. fiz.-mat. nauk. – K.: IHF, 1997. – 24 s.
 31. Nazarevich A.V., Latyinina L.A., Nazarevich L.E. Geoakusticheskie i deformatsionnyie predvest-niki zemletryaseniy Ukrainskogo Zakarpatya // Mejdunarodnaya geologicheskaya konferentsiya “Izmenyayuschayasya geologicheskaya sreda: pros-transtvenno-vremennyie vzaimodeystviya endo-gennyih i ekzogennyih protsessov”. Kazan, 13–16 noyabrya 2007 g. – Kazan, 2007. – T. 1. – S. 250–254.
 32. Nazarevych A.V., Nazarevych L.E. Heodynamika li-tosfery zakhodu Zakarpattya za kompleksom da-nykh // Heodynamika. – 2004. – 1 (4). – S. 45–53.
 33. Nazarevich A.V., Nazarevich L.E. Nekotoryie soot-nosheniya mejdu parametrami seysmicheskih ochagov i ih ispolzovanie v izuchenii sey-smichnosti Ukrainskogo Zakarpatya // Aktiv-nyie geologicheskie i geofizicheskie protsessyi v litosfere. Metodyi, sredstva i rezultatyi izucheniya // Materialyi HІІ Mejdunarodnoy kon¬ferentsii. Voronej. 18–23 sentyabrya 2006 goda. – Voronej, 2006. – T. ІІ. – S. 9–12.
 34. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Heodynamika i osoblyvosti seysmotektonichnoho protsesu Bere-hivs'koyi horstovoyi zony (Zakarpattya) // Heo-dynamika. – 2000. – № 1 (3). – S. 131–147. 
 35. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Heodynamika i trishchynuvatist' porodnykh masyviv (na prykladi Berehivs'koho horbohir’ya v Zakarpatti) // Nau-kovyy visnyk NHAU. – 2001. – № 4. – S. 23–24.
 36. Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ye. Masshtabno-ener-hetychni korelyatsiyni spivvidnoshennya dlya vo¬hnyshch zemletrusiv Zakarpattya: deyaki naslidky ta enerhetychna veryfikatsiya // Teoretychni ta pry-kladni aspekty heoinformatyky. – K., 2009. – S. 279–298.
 37. Nazarevych L.Ye., Nazarevych A.V. Kharakterni ze-mletrusy Berehivs'koyi seysmohennoyi zony: oso-blyvosti dzherela i makroseysmichnoho polya // Visnyk KNU im. T. Shevchenka. “Heolohiya”. – 2006. – № 38–39. – S. 42–47.
 38. Petrashkevich M.I., Lozyinyak P.YU. Strukturnoe rayonirovanie osnovaniya Zakarpatskogo pro-giba // Regionalnaya geologiya USSR i naprav-leniya poiskov nefti i gaza. – Lvov, 1988. – S. 72–79.
 39. Pronyshyn R., Stasyuk A., Verbyts'kyy Yu., Kor-niyenko Ye., Yarema I. Makroseysmichni proyavy pry Berehivs'kykh zemletrusakh 15 i 23 lystopada 2006 roku // Novi heofizychni tekhnolohiyi pro-hnozuvannya ta monitorynhu heolohichnoho sere-dovyshcha. Materialy naukovoyi konferentsiyi. 9-11 zhovtnya 2007 r. m. L'viv. – L'viv: “SPOLOM”, 2007. – S. 82–83.
 40. Rebetskiy YU.L. Tektonicheskie napryajeniya i prochnost prirodnyih gornyih massivov. – M.: IKTS “Akademkniga”, 2007. – 406 s.
 41. Riznichenko YU.V. Problemyi seysmologii. Iz-brannyie trudyi. – M.: Nauka, 1985. – 406 s.
 42. Skakun L.Z., Matkovs'kyy O.I., Hozhyk M.F., Re-meshylo B.H., Shklyanka V.M. Zolote zrudeninnya Berehivs'koho rudnoho polya (heoloho-struktur-na pozytsiya i mineralohichna typizatsiya) // Visnyk LNU im. I. Franka. Ser. heol. – 1992. – Vyp. 11. – S. 128–145.
 43. Sobolev G.A., Ponomarev A.V. Fizika zemletrya-seniy i predvestniki. – M.: Nauka, 2003. – 270 s.
 44. Somov V.I. Geodinamicheskie osobennosti zemnoy koryi Vostochnoy Evropyi na primere geotra-versa V // Razvitie seysmoprognosticheskih issledovaniy na Ukraine. – K.: Nauk. dumka, 1984. – S. 57–67.
 45. Somov V.I. Sovremennaya napravlennost razvi-tiya tektonicheskih struktur Karpato-Balkan-skogo regiona // Geofiz. jurn. – 1990. – T. 12, № 6. – S. 39–47.
 46. Somov V.I. Sovremennyie dvijeniya zemnoy koryi Karpat i sopredelnyih stran // Geotektonika. – 1974. – № 6. 
 47. Somov V.I., Bondar A.L., Gulkevich V.L. Oso-bennosti sovremennogo tektonicheskogo razvi-tiya gornyih sistem Kryima i Karpato-Dinar-skogo regiona // “Geodinamіka gіrskih sistem Єvropi”. Mіjnarodniy simpozіum (tezi dopo-vіdey). – Lvіv, 1994. – S. 8.
 48. Starostenko V.I., Geyko V.S., Kendzera A.V., TSvetkova T.A., Bugaenko I.V., Verbitskiy S.T. Katastroficheskoe zemletryasenie 26 dekabrya 2004 g. u beregov Sumatryi: prichinyi, posled-stviya i uroki // Geofiz. jurn. – 2005. – T. 27, № 6. – S. 940–961.
 49. Tektonicheskaya karta Ukrainskih Karpat // Pod red. V.V. Glushko i S.S. Kruglova. – K., 1986.
 50. Khomenko V.I. Hlybynna budova Zakarpats'koho prohynu. – K.: Nauk, dumka, 1978. – 230 s.
 51. CHekunov A.V., Livanova L.P., Geyko V.S. Glubin-noe stroenie i nekotoryie osobennosti tekto-niki Zakarpatskogo progiba // Sov. geologiya. – 1969. – № 10.
 52. Shevchuk V.V., Kuz' I.S., Likhachov V.V. Osoblyvosti inversiynykh korovykh poliv napruzhen' riznoyi pryrody za danymy matematychnoho modelyu-vannya // Visnyk LNU imeni Ivana Franka. Ser. heol. – 1999. – Vyp. 13. – S. 25–30. 
 53. YUrkevich O.I., Volosetskiy B.I., Zyablyuk N.S. Povtornoe nivelirovanie Beregovskogo zemletryaseniya 24 oktyabrya 1965 g. // Seysmich-nost Ukrainyi. – K.: Nauk. dumka, 1969. – S. 103–106.
 54. Braitenberg C. The Friuli (NE-Italy) tild/strain gauges and short term observations // Annali di Geo­physica. 1999, August. – Vol. 42, N. 4. – P. 637–664.
 55. Nazarevych L., Nazarevych A. Seismicity and geo­mechanics of Ukrainian Carpathians region litho­sphere // Proceedings XYIII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. Sep­tember 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. – Belgrade. – 2006. – P. 402–403.