Деформографічний метод у дослідженнях сейсмотектонічних процесів у вогнищевих зонах землетрусів Закарпаття

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.134
Надіслано: Травень 06, 2011
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

У роботі коротко описано історію розвитку, апаратурно-методичне забезпечення та результати деформографічних спостережень в районі Берегівського горбогір’я в Закарпатті, зокрема, на горі Мужіївській (Великій Берегівській). Наведено методику виділення та результати аналізу деформаційної аномалії – провісника відчутного Виноградівського землетрусу 1989 р. Простежено зміни геомеха­нічного режиму масивів порід гори Мужіївської до, під час і після цього землетрусу. Подано розроблену методику оцінки деформацій у джерелі землетрусу та результати таких оцінок для вказаного землетрусу.

 1. Арефьев С.С., Грайзер В.М., Заргарян Д.Н., Плет­нев К.Г., Рузайкин А.И., Шебалин Н.В., Ши­лова Е.Н. Разрыв в очаге и афтершоки Кум-Дагского землетряения 14 марта 1983 года // Макросейсмические и инструментальные ис­следования сильных землетрясений (Вопросы инженерной сейсмологии, вып. 26). – М.: Нау­ка, 1985. – С. 8–27.
 2. Варга П., Вербицкий Т.З., Латынина Л.А., Бры­мых Л., Ментеш Д., Сзадецки-Кардос Д., Епер­не П.И., Гусева Т.В., Ігнатишин В.В. Горизон­тальные деформации земной коры в Карпат­ском регионе // Наука и технология в России. – 2002. – № 7 (58). – С. 5–8.
 3. Васильев Е.П. Модель присдвигового куполооб­разования // Сдвиговые тектонические нару­шения и их роль в образовании месторождений полезных ископаемых (Тезисы докладов Пер­вого Всесоюзного совещания). – Л.: ЛГИ, 1988. – Вып. 1. – С. 64–66.
 4. Вербицький Т., Ігнатишин В., Латиніна Л., Юр­кевич О. Сучасні деформації земної кори Бе­регівської горстової зони // Геодинаміка. – 1998. – № 1. – С. 118–120.
 5. Вербицький Т.З., Назаревич А.В. Деформогра­фічні і геоакустичні дослідження у Закарпатті. – В кн.: Дослідження сучасної геодинаміки Українських Карпат / під ред. В.І.Старостенка. – К.: Наук. думка, 2005. – С. 113–131.
 6. Гончарук А.Ф., Степанов В.А., Веремеєнко Л.І., Кулібаба В.М., Шемякіна Т.І. Рудоконцен­труючі структури й етапи вулкано-тектоніч­ного розвитку Берегово-Беганської золотонос­ної зони Закарпаття // Вісн. ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1994. – Вип. 12. – С. 168–177.
 7. Гофштейн И.Д. Неотектоника Карпат. – К.: Изд-во АН УССР. – 1964. – 183 с.
 8. Григорчук Г.Ю. Геолого-структурна позиція золо­того і поліметалевого зруденіння – критерій глибинного прогнозу руд // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 153–159.
 9. Демедюк М., Заблоцький Ф., Колгунов В., Ос­тровський А., Сідоров І., Третяк К. Результати досліджень горизонтальних деформацій земної кори на Карпатському геодинамічному полі­гоні // Геодинаміка. – 1998. – № 1. – С. 3–13.
 10. Демедюк М.С. Морфоструктури і морфоскульп­тури території Карпатського геодинамічного полігону // “Геодинаміка гірських систем Єв­ропи”. Міжнародний симпозіум (тези допові­дей). – Львів, 1994. – С. 17.
 11. Добровольский И.П. Теория подготовки текто­нического землетрясения. – М.: ИФЗ РАН, 1991. – 219 с.
 12. Ковалишин З.И, Братусь М.Д. Флюидный режим гидротермальных процессов Закарпатья. – К.: Наук. думка, 1984. – 86 с.
 13. Козырев А.А., Савченко С.Н. Оценка влияния ре­льефа на изменчивость напряженного состоя­ния массива горных пород // Диагностика на­пряженного состояния и свойств горных пород в массиве. – Новосибирск: ИГД СО АН СССР, 1980. – С. 69–74.
 14. Колодій О.М., Матковський О.І., Зайцева В.М., Гожик М.Ф., Драчук В.П., Ліськевич Я.Б., Поморцева Т.П. Структура Берегівського руд­ного поля і прогноз нових рудовмісних зон за геоіндикацією аерокосмознімків і комплексом наявних геологічних даних // Вісн. ЛНУ імені Івана Франка. Сер. геол. – 1994. – Вип. 12. – С. 177–185.
 15. Костюк О., Сагалова Є., Руденська І., Прони­шин Р., Кендзера О. Каталог землетрусів Кар­патського регіону за 1091–1990 роки // Праці НТШ. – Львів. – 1997. – Т. 1. – С. 121–137.
 16. Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и геотерми­ческая модель земной коры. – К.: Наук. думка, 1978. – 140 с.
 17. Кутас Р.И., Гордиенко В.В. Тепловое поле Украи­ны. – К.: Наук. думка, 1971. – 112 с.
 18. Латынина Л.А., Байсарович И.М., Брымых Л., Варга П., Юркевич О.И. Деформационные из­мерения в Карпато-Балканском регионе // Фи­зика Земли. – 1993. – № 1 – С. 3–6.
 19. Латынина Л.А., Варга П., Варга Т., Вербиц­кий Т.З., Юркевич О.И. Современные движе­ния Паннонского бассейна по екстензометри­ческим данным и неотектоника региона // ДАН. – 1998. – Т. 360, № 1. – С. 38–43.
 20. Латынина Л.А., Вербицкий Т.З., Игнатишин В.В. О деформационных процессах в северо-вос­точной части Карпато-Балканского региона // Физика Земли. – 1995. – № 4. – С. 3–16.
 21. Латынина Л.А., Жаринов Н.А., Крамер М.В., Са­вин И.В., Широков И.А. Методические реко­мендации по исследованию деформационных предвестников землетрясений. – Москва: ИФЗ АН СССР. – 1988. – 81 с.
 22. Латынина Л.А., Юркевич О.И., Байсарович И.М. Результаты деформационных измерений в ра­йоне Берегово // Геофиз. журн. – 1992. – 14, № 2. – С. 63–67.
 23. Лозиняк П., Місюра Я. Особливості геологічної будови донеогенового фундаменту Закарпат­ського прогину // Геологія і геохімія горючих копалин. – 2010. – № 3–4 (152–153). – С. 73–83.
 24. Малеев Е.Ф. Неогеновый вулканизм Закарпатья. – М.: Наука, 1964. – 251 с.
 25. Матковський О.І. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат // Вісник ЛНУ ім. І. Фран­ка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 96–120.
 26. Мерлич Б.В., Спитковская С.М. Глубинные разло­мы, неогеновый магматизм и оруденение За­кар­патья // Проблемы тектоники и магматизма глу­бинных разломов. – Львов, 1974. – С. 173–180.
 27. Мячкин В.И., Костров Б.В., Соболев Г.А., Шами­на О.Г. Основы физики очага и предвестники землетрясений // Физика очага землетрясения. – М.: Наука. – 1975. – № 3. – С. 6–26.
 28. Назаревич А., Назаревич Л. Оптоелектронний ви­мірювальний канал до кварцового деформо­графа // Геодинаміка. – 1999. – № 1 (2). – С. 116–120.
 29. Назаревич А.В. Геоакустичні та деформаційні провісники відчутних Виноградівських земле­трусів (Закарпаття) // Матеріали VІІІ Між­народної наукової конференції “Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологіч­ного стану середовища”. Київ, 20–23 вересня, 2007 р. – К., 2007. – С. 22–24.
 30. Назаревич А.В. Експериментальне дослідження спектрально-часової структури варіацій пара­метрів пружних хвиль в масивах гірських по­рід: Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук. – К.: ІГФ, 1997. – 24 с.
 31. Назаревич А.В., Латынина Л.А., Назаревич Л.Е. Геоакустические и деформационные предвест­ники землетрясений Украинского Закарпатья // Международная геологическая конференция “Изменяющаяся геологическая среда: прос­транственно-временные взаимодействия эндо­генных и экзогенных процессов”. Казань, 13–16 ноября 2007 г. – Казань, 2007. – Т. 1. – С. 250–254.
 32. Назаревич А.В., Назаревич Л.Е. Геодинаміка лі­тосфери заходу Закарпаття за комплексом да­них // Геодинаміка. – 2004. – 1 (4). – С. 45–53.
 33. Назаревич А.В., Назаревич Л.Е. Некоторые соот­ношения между параметрами сейсмических очагов и их использование в изучении сей­смичности Украинского Закарпатья // Актив­ные геологические и геофизические процессы в литосфере. Методы, средства и результаты изучения // Материалы ХІІ Международной кон­ференции. Воронеж. 18–23 сентября 2006 года. – Воронеж, 2006. – Т. ІІ. – С. 9–12.
 34. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Геодинаміка і особливості сейсмотектонічного процесу Бере­гівської горстової зони (Закарпаття) // Гео­динаміка. – 2000. – № 1 (3). – С. 131–147.
 35. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Геодинаміка і тріщинуватість породних масивів (на прикладі Берегівського горбогір’я в Закарпатті) // Нау­ковий вісник НГАУ. – 2001. – № 4. – С. 23–24.
 36. Назаревич А.В., Назаревич Л.Є. Масштабно-енер­гетичні кореляційні співвідношення для во­гнищ землетрусів Закарпаття: деякі наслідки та енергетична верифікація // Теоретичні та при­кладні аспекти геоінформатики. – К., 2009. – С. 279–298.
 37. Назаревич Л.Є., Назаревич А.В. Характерні зе­млетруси Берегівської сейсмогенної зони: осо­бливості джерела і макросейсмічного поля // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. “Геологія”. – 2006. – № 38–39. – С. 42–47.
 38. Петрашкевич М.И., Лозыняк П.Ю. Структурное районирование основания Закарпатского про­гиба // Региональная геология УССР и направ­ления поисков нефти и газа. – Львов, 1988. – С. 72–79.
 39. Пронишин Р., Стасюк А., Вербицький Ю., Кор­нієнко Є., Ярема І. Макросейсмічні прояви при Берегівських землетрусах 15 і 23 листопада 2006 року // Нові геофізичні технології про­гнозування та моніторингу геологічного сере­довища. Матеріали наукової конференції. 9-11 жовтня 2007 р. м. Львів. – Львів: “СПОЛОМ”, 2007. – С. 82–83.
 40. Ребецкий Ю.Л. Тектонические напряжения и прочность природных горных массивов. – М.: ИКЦ “Академкнига”, 2007. – 406 с.
 41. Ризниченко Ю.В. Проблемы сейсмологии. Из­бранные труды. – М.: Наука, 1985. – 406 с.
 42. Скакун Л.З., Матковський О.І., Гожик М.Ф., Ре­мешило Б.Г., Шклянка В.М. Золоте зруденіння Берегівського рудного поля (геолого-структур­на позиція і мінералогічна типізація) // Вісник ЛНУ ім. І. Франка. Сер. геол. – 1992. – Вип. 11. – С. 128–145.
 43. Соболев Г.А., Пономарев А.В. Физика землетря­сений и предвестники. – М.: Наука, 2003. – 270 с.
 44. Сомов В.И. Геодинамические особенности земной коры Восточной Европы на примере геотра­верса V // Развитие сейсмопрогностических исследований на Украине. – К.: Наук. думка, 1984. – С. 57–67.
 45. Сомов В.И. Современная направленность разви­тия тектонических структур Карпато-Балкан­ского региона // Геофиз. журн. – 1990. – Т. 12, № 6. – С. 39–47.
 46. Сомов В.И. Современные движения земной коры Карпат и сопредельных стран // Геотектоника. – 1974. – № 6.
 47. Сомов В.И., Бондарь А.Л., Гулкевич В.Л. Осо­бенности современного тектонического разви­тия горных систем Крыма и Карпато-Динар­ского региона // “Геодинаміка гірських систем Європи”. Міжнародний симпозіум (тези допо­відей). – Львів, 1994. – С. 8.
 48. Старостенко В.И., Гейко В.С., Кендзера А.В., Цветкова Т.А., Бугаенко И.В., Вербицкий С.Т. Катастрофическое землетрясение 26 декабря 2004 г. у берегов Суматры: причины, послед­ствия и уроки // Геофиз. журн. – 2005. – Т. 27, № 6. – С. 940–961.
 49. Тектоническая карта Украинских Карпат // Под ред. В.В. Глушко и С.С. Круглова. – К., 1986.
 50. Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину. – К.: Наук, думка, 1978. – 230 с.
 51. Чекунов А.В., Ливанова Л.П., Гейко В.С. Глубин­ное строение и некоторые особенности текто­ники Закарпатского прогиба // Сов. геология. – 1969. – № 10.
 52. Шевчук В.В., Кузь І.С., Ліхачов В.В. Особливості інверсійних корових полів напружень різної природи за даними математичного моделю­вання // Вісник ЛНУ імені Івана Франка. Сер. геол. – 1999. – Вип. 13. – С. 25–30.
 53. Юркевич О.И., Волосецкий Б.И., Зяблюк Н.С. Повторное нивелирование Береговского земле­трясения 24 октября 1965 г. // Сейсмичность Украины. – К.: Наук. думка, 1969. – С. 103–106.
 54. Braitenberg C. The Friuli (NE-Italy) tild/strain gauges and short term observations // Annali di Geo­physica. 1999, August. – Vol. 42, N. 4. – P. 637–664.
 55. Nazarevych L., Nazarevych A. Seismicity and geo­mechanics of Ukrainian Carpathians region litho­sphere // Proceedings XYIII-th congress of the Carpathian-Balkan geological association. Sep­tember 3–6, 2006, Belgrade, Serbia. – Belgrade. – 2006. – P. 402–403.