Reflection of local, regional and global seismotectonic process in deformations of rocks of active tectonic structures and earthquake prognosis

2013;
: pp. 244 - 246
https://doi.org/10.23939/jgd2013.02.244
Received: July 29, 2013
1
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Multiscale pre-, co- and post-seismic deformation processes from the local, regional and strongest world's earthquakes in the Earth lithosphere according to the extenzometric measurements on the short quarts extensometer of RGS “Beregove” in Ukrainian Transcarpathians are considered. Some features of the propagation of such strains in the Eurasia lithosphere are traced.

1.    Varga P., Verbickij T.Z., Latynina L.A., Bry¬myh L., Mentesh D., Szadecki-Kardos D., Eperne P.I., Guseva T.V., Іgnatishin V.V. Gorizontal'nye deformacii zemnoj kory v Karpatskom regione // Nauka i tehnologija v Rossii. – 2002. – № 7(58). – S. 5-8.
2.    Verbytskyi T., Ihnatyshyn V., Latynina L., Yurke¬vych O. Suchasni deformatsii zemnoi kory Berehivskoi horstovoi zony // Heodynamika. – 1998. – № 1. – S. 118-120.
3.    Verbytskyi T.Z., Nazarevych A.V. Deformohrafichni i heoakustychni doslidzhennia u Zakarpatti // Doslidzhennia suchasnoi heodynamiky Ukrainskykh Karpat / Pid red. V.I. Starostenka. – K.: Nauk. dumka, 2005. – S. 113-131.  
4.    Latynina L.A., Bajsarovich I.M., Brymyh L., Varga P., Jurkevich O.I. Deformacionnye izmerenija v Karpato-Balkanskom regione // Fi¬zika Zemli. – 1993. – № 1 – S. 3-6.
5.    Latynina L.A., Varga P., Varga T., Verbickij T.Z., Jurkevich O.I. Sovremennye dvizhenija Pannonskogo bassejna po ekstenzometricheskim dannym i neotektonika regiona // DAN. – 1998. – T. 360. – № 1. – S. 38-43.
6.    Latynina L.A., Jurkevich O.I., Bajsarovich I.M. Rezul'taty deformacionnyh izmerenij v ra¬jone Beregovo // Geofiz. zhurn. – 1992. – 14, № 2. – S. 63-67.
7.    Nazarevych A. Deformohrafichni doslidzhennia v raioni m. Berehovoho na Zakarpatti // Pratsi NTSh. – Lviv. – Tom KhVII. Heofizyka. – 2006. – S. 129-139.
8.    Nazarevych A.V. Heofizychni provisnyky deiakykh vidchutnykh zakarpatskykh zemletrusiv yak vidobrazhennia protsesiv formuvannia vohnyshchevykh zon // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2010. – S. 274-285.85.
9.    Nazarevich A.V. Deformacionnye predvestniki zemletrjasenij Ukrainskogo Zakarpat'ja, ih svjaz' s geomehanikoj litosfery i ocenka deforma¬cij v ochagovoj zone // Problemy sejsmologii v Uzbekistane. – Tashkent. – 2012. – № 9. – S. 41-44. 
10.    Nazarevych A.V. Deformatsiini provisnyky vidchutnykh Vynohradivskykh zemletrusiv Zakarpattia: analiz deformatsiinykh protsesiv ta otsinka vely¬chyn deformatsii u vohnyshchi // Visnyk KNU im. T. Shevchenka. Heolohiia. – 2008. – № 45. – S. 23-30.
11.    Nazarevych A.V. Deformohrafichnyi metod u doslidzhenniakh seismotektonichnykh protsesiv u vohnyshchevykh zonakh zemletrusiv Zakarpattia // Heodynamika. – 2011. – № 1(10). – S. 134-146.
12.    Nazarevych A.V. Eksperymentalne doslidzhennia spektralno-chasovoi struktury variatsii parametriv pruzhnykh khvyl u masyvakh hirskykh porid. Avtoref. dys... kandydata fiz.-mat. nauk. – Kyiv: IHF. – 1997. – 24 s.
13.    Nazarevich A.V., Kalenda P., Mycyk B.G. Apparaturnoe obespechenie i nekotorye rezul'taty deformograficheskih i naklonomernyh nabljudenij na RGS “Beregovo” v Ukrainskom Zakarpat'e // Geodinamіka. – 2011. – № 2(11). – S. 213-215. 
14.    Nazarevych A.V., Nazarevych L.Ie. Deformatsiini provisnyky zakarpatskykh zemletrusiv: metodyky vydilennia ta rezultaty analizu // Teoretychni ta prykladni aspekty heoinformatyky. – Kyiv. – 2008. – S. 311-320.