Lithologic, petrophysical and oil recovery properties of reservoir rocks in pakerort horizon and deymenask series of the Baltic sea oil area

2011;
: 94-102
https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.094
Received: April 18, 2011
1
Lviv branch of UkrGGRI, Lviv Integrated Research Center of UkrNIIgazu
2
ZAO Manifoldas, Gargždai; Institute of Geology and Geography at the Center for Nature Studies
3
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
4
Lviv branch of UkrGGRI
5
Lviv branch of UkrGGRI
6
Lviv branch of UkrGGRI

According to the results of litho-petrographic investigations the rock reservoirs discovered by Lyzhiay-1 (2129 m), Vezhaiciay-11 (2046,8 m ) boreholes were formed under the coastal-marine conditions, and discovered by the Lyzhiay-1 (2127,6 m) borehole they were formed under the sea shelf conditions. Matrix of the rocks is characterized by high reservoir properties: permeability (taking into consideration the Klinkenberg effect) changes from 0,1×10-15 м2 to 80,1×10-15 м2 and open porosity changes from  4,1 to 13,3 %.

The experiment has shown that in relation to the volume of effective pores and depending on the level of rock permeability, the structure of oil saturation is the following: free oil – 34–67 %, film oil – 30–41 %, absorbed oil – 2–30 %. The coefficient of water-oil displacement  during waterless period is 0,34–0,67 and the maximum coefficient with the usage of secondary oil recovery enhancement methods during watering is 0,46-0,77.

  1. GOST 26450.0-85. Porodyi gornyie. Obschie trebo-vaniya k otboru i podgotovke prob dlya oprede-leniya kollektorskih svoystv. – M.: Izd-vo standartov. – 1985. – 12 s.
  2. GOST 26450.1-85. Porodyi gornyie. Metod oprede-leniya koeffitsienta otkryitoy poristosti jidkostenasyischeniem. – M.: Izd-vo standar-tov. – 1985. – 8 s. 
  3. GOST 26450.2-85. Porodyi gornyie. Metod oprede-le¬niya koeffitsienta absolyutnoy gazoproni-tsae¬mos¬ti pri statsionarnoy i nestatsionarnoy filt¬ratsii. – M.: Izd-vo standartov. – 1985. – 16 s.
  4. HSTU 41-00032626-00-025-2000. Koefitsiyent za-lyshkovoho vodonasychennya hirs'kykh porid. Me-todyka vykonannya vymiryuvan' metodom tsen-tryfuhuvannya zrazkiv. – K.: Minekoresursiv Ukrayiny. – 2001. – 19 s.
  5. HSTU 41-31-2002. Vyznachennya parametriv struk-tury naftonasychennya porid-kolektoriv meto-dom tsentryfuhuvannya zrazkiv. – K.: Mineko-resursiv Ukrayiny. – 2002. – 20 s.
  6. SOU 73.1–41–08.11.09:2007. Vyznachennya paramet-riv porovoho prostoru porid–kolektoriv. Meto-dychni vkazivky. – K.: Derzhheolsluzhba. – 2007. – 13 s.
  7. Nesterenko N.YU. Metodyi kompleksnogo issledo-vaniya filtratsionno-emkostnyih svoystv ter-rigennyih kollektorov neftyanyih mestoroj-deniy: Avtoref. diss… . kand. geol.-min. nauk – Lvov: IGGGK AN USSR. – 1990. – 16 s.
  8. Nesterenko M.Yu. Petrofizychni osnovy obgruntu-vannya flyuyidonasychennya porid-kolektoriv. – K.: UkrDHRI, 2010. – 224 s.
  9. Neftyanyie mestorojdeniya Pribaltiki / Pod red. G.B. Vosilyusa. – Vilnyus: Mokslas, 1987. – 146 s.
  10. Petroleum Geology of Lithuania and Southeastern Baltic / Ed. by O. Zdanaviciute and K. Sakala­uskas. – Vilnius: GI, 2001. – 204 p.