Літолого-петрофізичні і нафтовіддавальні властивості порід-колекторів пакерортського горизонту і дейменаської серії балтійської нафтоносної області

https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.094
Надіслано: Квітень 18, 2011
1
Львівське відділення УкрГГРІ, Львівський комплексний науково-дослідний центр УкрНДІгазу
2
ЗАТ "Manifoldas", м Гаргждай; Інститут геології і географії при Центрі вивчення природи
3
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
4
Львівське відділення УкрДГРІ
5
Львівське відділення УкрДГРІ
6
Львівське відділення УкрДГРІ

За  результатами літолого-петрографічних досліджень породи-колектори, розкриті свердловинами Ліжяй-1 (2129,7 м), Вежайчяй-11 (2046,8 м), утворились у прибережно-морських умовах, а розкриті свердловиною Ліжяй-1 (2127,6 м) – в умовах морського шельфу. Матриця порід характеризується доволі високими фільтраційно-ємнісними властивостями: проникність (з урахуванням ефекту Клінкенберга) змінюється від 0,1×10-15 м2 до 80,1×10-15 м2, відкрита пористість – від 4,1 до 13,3 %.

Експериментально встановлено, що стосовно об’єму ефективних пор, залежно від проникності порід, структура нафтонасичення виглядає так: вільнорухома нафта – 34–67 %, плівкова нафта – 30–41 %, адсорбована нафта – 2–30 %. Коефіцієнт витіснення нафти водою за безводний період становить 0,34–0,67, а максимально можливий (після впровадження вторинних методів підвищення нафтовилучення) після заводнення – 0,46–0,77.

  1. ГОСТ 26450.0-85. Породы горные. Общие требо­вания к отбору и подготовке проб для опреде­ления коллекторских свойств. – М.: Изд-во стандартов. – 1985. – 12 с.
  2. ГОСТ 26450.1-85. Породы горные. Метод опреде­ления коэффициента открытой пористости жидкостенасыщением. – М.: Изд-во стандар­тов. – 1985. – 8 с.
  3. ГОСТ 26450.2-85. Породы горные. Метод опреде­ле­ния коэффициента абсолютной газопрони­цае­мос­ти при стационарной и нестационарной фильт­рации. – М.: Изд-во стандартов. – 1985. – 16 с.
  4. ГСТУ 41-00032626-00-025-2000. Коефіцієнт за­лишкового водонасичення гірських порід. Ме­тодика виконання вимірювань методом цен­трифугування зразків. – К.: Мінекоресурсів України. – 2001. – 19 с.
  5. ГСТУ 41-31-2002. Визначення параметрів струк­тури нафтонасичення порід-колекторів мето­дом центрифугування зразків. – К.: Мінеко­ресурсів України. – 2002. – 20 с.
  6. СОУ 73.1–41–08.11.09:2007. Визначення парамет­рів порового простору порід–колекторів. Мето­дичні вказівки. – К.: Держгеолслужба. – 2007. – 13 с.
  7. Нестеренко Н.Ю. Методы комплексного исследо­вания фильтрационно-емкостных свойств тер­ригенных коллекторов нефтяных месторож­дений: Автореф. дисс… . канд. геол.-мин. наук – Львов: ИГГГК АН УССР. – 1990. – 16 с.
  8. Нестеренко М.Ю. Петрофізичні основи обґрунту­вання флюїдонасичення порід-колекторів. – К.: УкрДГРІ, 2010. – 224 с.
  9. Нефтяные месторождения Прибалтики / Под ред. Г.Б. Восилюса. – Вильнюс: Мокслас, 1987. – 146 с.
  10. Petroleum Geology of Lithuania and Southeastern Baltic / Ed. by O. Zdanaviciute and K. Sakala­uskas. – Vilnius: GI, 2001. – 204 p.