Stress fields in the flysh strata of the thrusts of Orivska, Skolivska and Parashka (by researches in the basin of the Sukil river)

2011;
: 75-82
https://doi.org/10.23939/jgd2011.01.075
Received: April 20, 2011
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Department of Engineering Geodesy, Lviv Polytechnic National University

In the article the first results of researches of joints and slickensides from outcroppings in the valley of the Sukil River are given. In 37 points of the flysh deposits of thrusts: Orivska, Skolivska and Parashka about 1100 intentions of joints and 90 intentions of slickensides are executed in the different deposits strata: from the Upper Cretaceous to Oligocene formations. By the complex (method of structural paragenesis and kinematics one) analysis of these mesostructures, with the use of the modern computer providing (StereoNett, Win-Tensor and other) the reconstruction of main parameters was carried out. Deformation regimes and orientations of main axes of the old and young stress fields which occur in Paleogene-Neogene time to and during and after fold formation in this area of Ukrainian Carpathians was specified.

 1. Aronskiy A.A., Belichenko P.V., Gintov O.B., Murovskaya A.V. Kinematicheskie parametryi deformirovaniya verhnih gorizontov zemnoy koryi Ukrainskih Karpat v miotsen-pleysto-tsenovuyu epohu (po tektonofizicheskim dan-nyim). 1–3 // Geofiz. jurn. – 1995. – 17, № 3. – S. 58–68; № 5. – S. 11–19; № 6. – S. 43–57.
 2. Bubnyak I., Bubnyak A., Kilyn I., Popp I. Strukturno-sedymentolohichni doslidzhennya dobrotivs'kykh vid¬kladiv Peredkarpats'koho prohynu (rayon Nad¬virnoyi) // Pratsi NTSh. Heolohichnyy zbirnyk. – 2001. – T. V. – S. 84–93. 
 3. Bubnyak I.M., Bubnyak A.M., Vikhot' Yu.M., Spil'-nyk R.B. Trishchynuvatist' hirs'kykh porid flisho-voho kompleksu Ukrayins'kykh Karpat u mezhy-richchi Oporu ta Oryavy, yiyi tektonichne znachennya // Heodynamika. – 2007. – № 1 (6). – S. 16–19.
 4. Heolohichna karta Ukrayins'kykh Karpat. Zakarpat-s'ka, Ivano-Frankivs'ka, L'vivs'ka, Chernivets'-ka oblasti Ukrayiny. M-b 1:100 000. Sostavyte-ly V.V. Hlushko, V.V. Kuzovenko, V.E. Shlapyn-skyy. Redaktor Yu.Z. Krupskyy. – Otchet ZAO “Kontsern Nadra”. – Fond ZAO “Kontsern Nadra”. – K., 2007. – 228 s.
 5. Gintov O.B. Polevaya geotektonofizika i ee pri-menenie pri izuchenii deformatsiy zemnoy koryi Ukrainyi. – K.: Feniks, 2005. – 572 s.
 6. Gintov O.B., Isay V.M. Metodyi morfokinema-ticheskogo analiza razlomov // Geofiz. jurn. – 1986. – 8, № 1. – S. 53–61. 
 7. Gofshteyn I.D. Tektonicheskaya treschinovatost osadochnyih porod v srednem techenii Dnestra // Izv. AN SSSR. Ser. geol. – 1952. – № 6. – S. 108–117.
 8. Kopystyans'kyy R.S. Znachennya trishchynuvatosti porid u formuvanni naftovykh rodovyshch Radyans'kykh Karpat. – K.: Vyd-vo AN URSR, 1959. – 74 s.
 9. Kopystyans'kyy R.S. Problema trishchynuvatosti porid u naftoviy heolohiyi. – K.: Nauk. dumka, 1968. – 158 s.
 10. Kopyistyanskiy R.S. Treschinovatost gornyih porod i ee znachenie v neftegazovoy geologii. – K.: Nauk. dumka, 1978. – 214 s.
 11. Orlov A.A., Bak A.M. Treschinovatost gornyih po-rod Pokutskih skladok // Geologiya nefti i gaza. – 1965. – № 5. – S. 47–51.
 12. Svyinko I.M. O tektonicheskoy treschinovatosti zapadnoy chasti Podolii // Geol. sb. – 1973. – № 14. – S. 64–66.
 13. Chałubińska A. O spękaniu skał na Podolu // Przegl. Geogr. – 1928. – Z. 10. – S. 5–32.
 14. Devlaux D., Sperner B. New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR propram // New insights into Structural interpretation and Modelling. Geological Society, London, Special Publications. – 2003. – V. 212. – P. 75–100. https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.212.01.06
 15. Zuchiewicz W., Bubniak I. M., Rauch M. Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowzmi w jed­nos­tce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich // Przegl. Geol. – 1997. –  Vol. 45. –  N. 4. – S. 408–413.