Regional stress fields in the flysh deposits in the valley of the Rybnyk river determined by complex method of joints and slickensides studies

2012;
: 79-85
1
Department of Engineering Geodesy, Lviv Polytechnic National University
2
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The article is devoted to the tectonophysical researches which are carry out in the valley of Rybnyk river right affluent of river Stryy. Research included the study of joints by structural parageneses and slickensides by kinematic methods in four thrust of Skyba nappe: Parashka, Malmanstalska, Zelemianka, Rozhanka. The stress fields after slickensides and joints on the basis of collected from outcroppings along the valley of this river tectonophysical data was reconstructed. On this basement the change of directions of the regional stress fields in different (Paleocene-Oligocene, Miocene and post Miocene) time on this territory are studied.
 

Aronskiy A.A., Belichenko P.V., Gintov O.B., Murovskaya A.V. Kinematicheskie parametryi deformirovaniya verhnih gorizontov zemnoy koryi Ukrainskih Karpat v miotsen-plestotsenovuyu epohu (po tektonofizicheskim dannyim).1-3 // Geofiz. zhurn. - 1995.- 17, № 3. - S. 58- 68; № 5. - S. 11-19; № 6. - S. 43-57.
2. Bubnyak I., Bubnyak A., Kilyn I., Popp I. Strukturnosedymentolohichni doslidzhennya dobrotivs'kykh vidkladiv Peredkarpat·s'koho prohynu (rayon Nadvirnoyi) // Pratsi NTSh. Heoloh. zbirn. - 2001. - T. V. - S. 84-93.
3. Bubnyak I.M., Bubnyak A.M., Vikhot' Yu.M., Spil'nyk R.B. Trishchynuvatist' hirs'kykh porid flishovoho kompleksu Ukrayins'kykh Karpat u mezhyrichchi Oporu ta Oryavy, yiyi tektonichne znachennya // Heodynamika. - 2007. - № 1 (6). - S. 16-19.
4. Heolohichna karta Ukrayins'kykh Karpat, masshtab 1 : 100 000. Zakarpat·s'ka, Ivano-Frankivs'ka, L'vivs'ka, Chernivets'ka oblasti Ukrayiny / sost. V.V. Hlushko, V.V. Kuzovenko, V.E. Shlapynskyy; red. Yu.Z. Krupskyy. - Otchet ZAO "Kontsern Nadra". - Fond ZAO "Kontsern Nadra". - Kyev. - 2007. - 228 s.
5. Gintov O.B. Polevaya geotektonofizika i ee primenenie pri izuchenii deformatsiy zemnoy koryi Ukrainyi. - Kiev: Feniks, 2005. - 572 s.
6. Gintov O.B., Isay V.M. Metodyi morfokinematicheskogo analiza razlomov // Geofiz. zhurn. - 1986. - 8, №1. - S. 53-61.
7. Gofshteyn I.D. Tektonicheskaya treschinovatost osadochnyih porod v srednem techenii Dnestra // Izv. AN SSSR. Ser. geol. - 1952. - № 6. - S. 108-117
8. Kopystyans'kyy R.S. Znachennya trishchynuvatosti porid u formuvanni naftovykh rodovyshch Radyans'kykh Karpat. - Kyyiv: V-vo AN URSR,1959. - 74 s.
9. Kopystyans'kyy R.S. Problema trishchynuvatosti porid u naftoviy heolohiyi. - Kyyiv: Nauk. dumka, 1968. - 158 s.
10. Kopyistyanskiy R.S. Treschinovatost gornyih porod i ee znachenie v neftegazovoy geologii. - KiYiv: Nauk. dumka, 1978. - 214 s.
11. Orlov A.A., Bak A.M. Treschinovatost gornyih porod Pokutskih skladok // Geologiya nefti i gaza. - 1965. - № 5. - S. 47-51.
12. Svyinko I.M. O tektonicheskoy treschinovatosti zapadnoy chasti Podolii // Geol sb. - 1973. - № 14. - S. 64-66.
13. Chałubińska A. O spękaniu skał na Podolu // Przegl. Geogr. - 1928. - Z. 10. - S. 5-32.
14. Devlaux D., Sperner B. New aspects of tectonic stress inversion with reference to the TENSOR propram. // New insights into Structural interpretation and Modelling. Geological Society, London, Special Publications. - 2003. - V. 212. - P. 75-100.
https://doi.org/10.1144/GSL.SP.2003.212.01.06
15. Nemcok M. Transition from convergence to escape: field evidence from the West Carpathians // Tectonophysics. - 1993. - V. 217. - P. 117-142.
https://doi.org/10.1016/0040-1951(93)90207-Z
16. Nemcok M., Hok J., Kovac P., Marko F., Coward M.P., Madaras J., Houghton J.J., Bezak V. Tertiary extension development and extension / compression interplay in the West Carpathians mountain belt // Tectonophysics. - 1998. - V. 290. - P. 137-167.
https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00016-X
17. Zuchiewicz W., Bubniak I. M., Rauch M. Wstępne wyniki badań nad spękaniami ciosowzmi w jednostce skibowej (skolskiej) Karpat Ukraińskich // Przegl. Geol. - 1997. - Vol. 45. - N. 4. - S. 408-413.