Investigations of modern geodynamic processes by tectonomagnetic method in the region of Rivne nuclear electric station disposition

1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
3
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics named after. SI. Subbotin NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

The results of tectonomagnetic investigations in the region of Rivne nuclear electric station disposition are presented. The zones of anomalous temporal changes of geomagnetic field are found out and theirs connection with neotectonic active deep faults (Goryn' and Chartoriysk) is showed. The interpretation of tectonomagnetic anomalies is done for the models of vertical and sloping contacts (faults) on base of electrokinetic effect. The quantitative estimations of elastic strain changes in the fault zones testify about their moderate modem tectonic activity. The organization of continuous regime geomagnetic observations in zones of tectonomagnetic anomalies is recommended.

 1. Maksymchuk V.Yu. Dynamika anomal'noho heomahnitnoho polya i yiyi zastosuvannya dlya vyrishennya problem hlybynnoyi ta prykladnoyi heofizyky. - Dysertatsiya na zdobuttya vchenoho stupenya doktora fizyko-matematychnnkh nauk,- L'viv. 1996 - 388 s.
 2. Kuznetsova V.H. Maksymchuk V.Yu.. Horodys'kyy Yu.M Zastosuvannya tektonomahnitnykh doslidzhen' dlya vyvchennya suchasnoyi tektonichnoyi aktyvnosti litosfery // Heoloho-heofizychni problemy seysmichnoho rayonuvannya Zakhidnykh oblastey Ukrayiny - L'viv 1993,- s.59 - 63 (Prepr./ NAN Ukrayiny. IPPMM: 17-93).
 3. Garetskiy R.G., Glushko V.V., Kryilov N.A., Palienko V.P., Raspopova M.G., Chernyavskiy G.V., Chirvinskaya M.B., Shpak P.F. Tektonika neftegazonosnyih oblastey yugo-zapada SSSR, - M: Nauka. 1988,-85 s.
 4. Palienko V.P. Noveyshaya geodinamika i eYo otrazhenie v relefe Ukrainyi,- K.; Naukova dumka. 1992,- 116 s.
 5. Kuznetsova V.G., Maksimchuk V.E. Tectonomagnetic investigations for study of structure and recent geodynamics of lithosphere of the Carpathian region / J. Geophysics and Geodynamics. v.l, N1, - Lviv, 1994. - p.31-42.
 6. Sasai Y. Application of the elasticity theory of disllocations to tectono-magnetic modelling // Bull. Earthq.Res. Inst.. 1980. 55. pp.387-447.
 7. Rebinder P.A. Elektrokineticheskie svoystva kapillyarnyih sistem.- M.: Izd-vo AN SSSR -1966.
 8. Kormiltzev V.V., Shapiro V A., Mezentzev A.N. Magnetic field of filtration currents./ Electromagnetic Phenomena Related to Earthquakes Prediction., Tokyo 1994, p. 641- 645.
 9. Murakaini H., Mizutani H, Nabetani S. Self-potential anomalies associated with an active fault // J. Geomag. Geoelectr.- 1984,- 36,- p.351 - 376.
 10.  Fitiennan D.V. Calculation of magnetic fields due to steady-state current systems / Proceedings of the Lawrence Berkeley Laboratory Workshop on Modelling and Electromagnetic Methods, Univ. of Calif., Berkeley. 1978, p. 175-189
 11. Horodys'kyy Yu.M. Doslidzhennya mekhanizmiv ta interpretatsiya anomal'nykh chasovykh zmin heomahnitnoho polya. - Dysertatsiya na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata fizyko-matematychnykh nauk.- L'viv, 1998,- 162 s.
 12. Horodys'kyy Yu.M, Maksymchuk V.Yu. Deyaki aspekty heomahnitnykh vymiryuvan', pov"yazani z Sq-variatsiyeyu // Heofiz. zhurnal. - 1997.-N5.-C.74-78.
 13. Yanovskiy B.M. Zemnoy magnetizm,- Leningrad LGU- 1978.-592 s.