Дослідження сучасних геодинамічних процесів тектономагнітним методом в районі розташування Рівненської АЕС

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
5
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Наводяться результати тектономагнітних досліджень в районі розташування Рівненської АЕС. Виявлено зони аномальних часових змін геомагнітного поля та встановлено їх зв'язок з неотектонічними активними глибинними розломами - Гориньскнм і Чарторийським. Інтерпретація тектономагнітних аномалій виконана в класі моделей вертикальних і похилих контактів (розривів) на основі електрокінетичного ефекту. Кількісні, оцінки величин змін пружних напружень в розломних зонах свідчать про їх помірної сучасної тектонічної активності. Рекомендується організація безперервних режимних геомагнітних спостережень в зонах тектономагнітних аномалій.

 1. Максимчук В.Ю. Динаміка аномального геомагнітного поля і її застосування для вирішення проблем глибинної та прикладної геофізики. - Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичннх наук,- Львів. 1996 - 388 с.
 2. Кузнецова В.Г. Максимчук В.Ю.. Городиський Ю.М Застосування тектономагнітних досліджень для вивчення сучасної тектонічної активності літосфери // Геолого-геофізичні проблеми сейсмічного районування Західних областей України - Львів 1993,- с.59 - 63 (Препр./ НАН України. ІППММ: 17-93).
 3. Гарецкий Р.Г., Глушко В.В., Крылов Н.А., Палиенко В.П., Распопова М.Г., Чернявский Г.В., Чирвинская M.B., Шпак П.Ф. Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР, - М: Наука. 1988,-85 с.
 4. Палиенко В.П. Новейшая геодинамика и её отражение в рельефе Украины,- К.; Наукова думка. 1992,- 116 с.
 5. Kuznetsova V.G., Maksimchuk V.E. Tectonomagnetic investigations for study of structure and recent geodynamics of lithosphere of the Carpathian region / J. Geophysics and Geodynamics. v.l, N1, - Lviv, 1994. - p.31-42.
 6. Sasai Y. Application of the elasticity theory of disllocations to tectono-magnetic modelling // Bull. Earthq.Res. Inst.. 1980. 55. pp.387-447.
 7. Ребиндер П.А. Электрокинетические свойства капиллярных систем.- М.: Изд-во АН СССР -1966.
 8. Kormiltzev V.V., Shapiro V A., Mezentzev A.N. Magnetic field of filtration currents./ Electromagnetic Phenomena Related to Earthquakes Prediction., Tokyo 1994, p. 641- 645.
 9. Murakaini H., Mizutani H, Nabetani S. Self-potential anomalies associated with an active fault // J. Geomag. Geoelectr.- 1984,- 36,- p.351 - 376.
 10.  Fitiennan D.V. Calculation of magnetic fields due to steady-state current systems / Proceedings of the Lawrence Berkeley Laboratory Workshop on Modelling and Electromagnetic Methods, Univ. of Calif., Berkeley. 1978, p. 175-189
 11. Городиський Ю.М. Дослідження механізмів та інтерпретація аномальних часових змін геомагнітного поля. - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.- Львів, 1998,- 162 с.
 12. Городиський Ю.М, Максимчук В.Ю. Деякі аспекти геомагнітних вимірювань, пов'язані з Sq-варіацією // Геофіз. журнал. - 1997.-N5.-C.74-78.
 13. Яновский Б.М. Земной магнетизм,- Ленинград ЛГУ- 1978.-592 с.