1(2), 1999

In this Number

(21 papers)
V. OgoIyuk, G. Sidorenko, V. Solovjov, S. Svetlov
49-53
Valentyn Maksymchuk, V. Kuznetsova, Yu. Gorodisky, l. Dotsenko, I. O. Chobotok
96-105
Y. Ben, R. S. Pronyshyn, Serhii Verbytskyi
106-110
Y. Ben, R. S. Pronyshyn, Stasyuk A.F., Melnychuk O.P.
111-116
Andriy Nazarevych, Lesya Nazarevych
116-120