The main results of numerical interpretation of tectonomagnetic observations in Tersko-Caspian trough

1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The Geomagnetic field temporal changes interpretation algorithm is described in-short. The interpretaion of tectonomagnetic observations in Tersko-Caspian trough is coplited. The quantitative values of stress-stained state dynamics is obtained. The conclusion of nonsynphasic changes of stress-stained state at different depth levels is made as a general result.

1. Kuznecova V.G., Maksimchuk V.E. Rezul'taty tektonomagnitnyh issledovanij dlja izuchenija struktury i sovremennoj geodinamiki lito-sfery Tersko-Kaspijskogo progiba. // Geofiz. zhurnal.- 1991.-N6.-c. 47-55.

2. Kuznecova V.G., Maksimchuk V.E. Rezul'taty ispol'zovanija kompleksnyh geofizicheskih is-sledovanij dlja izuchenija osobennostej sovre-mennoj geodinamiki i struktury litosfery (na primere Zakarpatskogo i Tersko-kaspijskogo progibov) // Tektonika i geodinamika. Obshhie i regional'nye aspekty. Materialy XXXI tektonicheskogo soveshhanijaju- Tom 1- Moskva.- 1998,- s.292-293.

3. V.Maksymchuk, V.Kuznietsova, Yu.Horodyskyi.
I.Dotsenko. I.Chobotok Doslidzhennia suchasnykh heodynamichnykh protsesiv tektonomahnitnym metodom v raioni roztashuvannia Rivnenskoi AESII Heodynamika .- 1999,- t.2,- s.96-105.

4. Gorodiskv Yu.M., Kuznetsova V.G.. Maksymchuk V.E. Principles of teclonomagnetic anomalies inter-pretation // IUGG. XXI General Assembly. The Abstracts-Boulder,Colorado. 1995 .-p. В 165.

5. Logachev A. A. Kurs magnitorazvedki - M.: Nedra, 1968,-312 s.

6. Нао Jin-qi. Hastie L.M., Stacey F.D. Theory of seismomagnetic effect: a reassessment// Phys. Earth and Planet. Inter.- 1982,- v.28.-p. 129-140. '

7. Gorodisky I. The stochastic model of electrokinetic- magnetic effect for quasihomogcnous medium // EGS symposia «Solid Earth Geophysics and Geodesy» - Annales Geophysicae Suppl. I to Vol. 16 - p.C 278.

8. Horodyskyi Yu.M. Doslidzhennia mekhanizmiv ta interpretatsiia anomalnykh chasovykh zmin heomahnitnoho polia - Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata fizyko-matematychnykh nauk,-Lviv, 1998 - 162 s.

9.Murakami Н. Geomagnetic fields produced by electrokinctic sources // J. Geomag. Geoelectr- 1989,-41,-p. 221-247