Основні результати кількісної інтерпретації тектономагнітних досліджень в Терсько-Каспійському прогині

1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України
3
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
4
НАН України, Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

Коротко описано алгоритм інтерпретації аномальних змін геомагнітного поля та проведено кількісну інтерпретацію результатів тектономагнітних досліджень в Терсько-Каспійському прогині. Отримано оцінки змін напружено-деформованого стану. Зроблено узагальнюючий висновок про несинфазність коливань зміни напружень на різних глибинах в земній корі

1. Кузнецова В.Г., Максимчук В.Е. Результаты тектономагнитных исследований для изучения структуры и современной геодинамики лито-сферы Терско-Каспийского прогиба. // Геофиз. журнал.- 1991.-N6.-c. 47-55.

2. Кузнецова В.Г., Максимчук В.Е. Результаты использования комплексных геофизических ис-следований для изучения особенностей совре-менной геодинамики и структуры литосферы (на примере Закарпатского и Терско-каспийского прогибов) // Тектоника и геодинамика. Общие и региональные аспекты. Материалы XXXI тектонического совещанияю- Том 1- Москва.- 1998,- с.292-293.

3. В.Максимчук, В.Кузнєцова, Ю.Городиський.

І.Доценко. І.Чоботок Дослідження сучасних геодинамічних процесів тектономагнітним методом в районі розташування Рівненської АЕСII Геодинаміка .- 1999,- т.2,- с.96-105.

4. Gorodiskv Yu.M., Kuznetsova V.G.. Maksymchuk V.E. Principles of teclonomagnetic anomalies inter-pretation // IUGG. XXI General Assembly. The Abstracts-Boulder,Colorado. 1995 .-p. В 165.

5. Логачев А. А. Курс магниторазведки - M.: Недра, 1968,-312 с.

6. Нао Jin-qi. Hastie L.M., Stacey F.D. Theory of seismomagnetic effect: a reassessment// Phys. Earth and Planet. Inter.- 1982,- v.28.-p. 129-140. '

7. Gorodisky I. The stochastic model of electrokinetic- magnetic effect for quasihomogcnous medium // EGS symposia «Solid Earth Geophysics and Geodesy» - Annales Geophysicae Suppl. I to Vol. 16 - p.C 278.

8. Городиський Ю.М. Дослідження механізмів та інтерпретація аномальних часових змін геомагнітного поля - Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук,-Львів, 1998 - 162 с.

9. Murakami Н. Geomagnetic fields produced by electrokinctic sources // J. Geomag. Geoelectr- 1989,-41,-p. 221-247