Some peculiarities of Wiese vectors in Transcarpathiam trough and their interpretation

1
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

The sets of Wiese vectors calulated for different periods intervals baylike variations obtained on Regime Geophysical station "Nyzhnje Selyshche" during 1989-2000 years are analyzed For disclosure of these vectors tops distribution tliin structure there offered a special algorithms of multilinear analysis. The Oblained results approve stated earlier suppositions about existence of submeridional electroconductiv zone in vicinity of Tereblia fault in Transcarpathian trough and enabled to suppose some new peculiarities of Carpathian electroconductivity anomaly.

  1. Gorodisky Yu. Results оf vector Wiese time changes investigations in Carpathians. Carpathian- Balkan Geological Association XVI Congress Aug 30 to Sept 2, 1998 Vienna, Austria. abstracts, 1998 - p 189.
  2. Horodyskyi Yu M. Doslidzhennia mekhaniimiv ta interpretatsiia anomalnykh chasovykh zmin heomah-nitnoho polia. - Dysertatsiia na zdobuttia nauko¬voho stupenia kandydata fizyko-matematychnykh nauk.- Lviv, 1998,- 162 s.
  3. Bondarenko A.P., Bilinskij A.I., Sedova F.I. Geojelektromagnitnye variacii v Sovetskih Karpatah.-Kiev: Naukova dumka.- 1972,- 1 16s.
  4. E.P,Harin. V.G.Kuznecova, Ju.M Gorodyskij, V.Ju.Maksimchuk Osobennosti vremennyh izmenenij peredatochnyh funkcij geomag-nitnogo polja v Zakarpat'e // Geofiz. zhurnal.- 1996.-N3.- S. 76-83.
  5. Tektonicheskaja karta Ukrainskih Karpat, m-b 1:200000/ pod.red. V.V.Glushko. S.S.Kruglova.- Kiev. 1986 
  6.  Geologicheskaja karta Ukrainskih Karpat i prilegajushhih progibov, m-b 1:200000 / gl. redaktor A.Shakin. - Kiev, 1976.
  7.  Tektonika Ukrainskih Karpat // Otv. red. C.S.Kruglov. - Kiev. 1986.-152 s.
  8. Pronishin R.S.. Pustovitenko B.G. Nekotorye aspekty sejsmicheskogo klimata i pogody v Zakarpat'e // Fizika Zemli.-1982,-№10.-s.74-81.
  9.  Dzh. Tu, R.Gonsales Principy raspoznavanija obrazov. - Moskva, Mir, -1978, -412 s.