Magnetic declination of the geomagnetic field at the Western Ukrainian region for the epoch 2010

2011;
: 188-189
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian Branch of the Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
3
Lviv Polytechnic National University; Carpathian branch of S. I. Subbotin name Institute of geophysics of NAS of Ukraine
4
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
5
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Measured components of the geomagnetic field at the 16 repeat stations and constructed maps of the magnetic declination of Western Ukraine to the era of 2010

  1. Horodyskyi Yu. Klasyfikatsiia ta analiz pokhybok pry vymiriuvanniakh komponent heomahnitnoho polia ferozondovym mahnitometrom // Monitorynh nebezpechnykh heolohichnykh protsesiv ta ekolohichnoho stanu seredovyshcha.: Materialy Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. (Kyiv, veresen 2006). –K., 2006. – S. 103–104.
  2. Horodyskyi Yu. Osoblyvosti astrometrychnykh metodyk pry vymiriuvanniakh heomahnitnoho skhylennia // Novi heofizychni tekhnolohii prohnozuvannia ta monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha.: Materialy naukovoi konferentsii Pamiati T.Z.Verbytskoho ta Ya.S.Sapuzhaka. (Lviv, zhovten 2007). – L., 2007. – S.17-19
  3. Newitt L.R., Barton C.E., Bitterly J. Guide for Magnetic Repeat Station Surveys. – Boulder: IAGA, 1996. – 112.