The estimation of geodynamic conditions and seismic danger of most important object in Ukraine at the light of new data

2009;
: 63-66
1
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
2
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine

The article dedicated to discussion about existing methodical approach on estimation of geodynamic conditions and seismic danger of most important objects. Change of seismic mode of platform part of Ukraine presents the geodynamic and seismic danger for acting, building and designed objects. Ukraine required the normative document, which regulate the types and amounts of the studies in given area.

 1. Buhaev E.H., Stepanov V.V. O poryadke vыpol-nenyya rabot po otsenke seysmycheskoy opas-nosty uchastkov stroytel'stva atomnыkh stan-tsyy // V sb. nauchn. tr. – M.: Эnerhoatom-yzdat. – 1987. – S. 3–10.
 2. Hosudarstvennыe stroytel'nыe normы Ukray-nы. Stroytel'stvo v seysmycheskykh rayonakh Ukraynы. DBN V.1.1 – 12:2006. – Kyev. – 2006. – 84 s.
 3. Kendzera A.V. Problemы opredelenyya kolyches-tvennыkh parametrov potentsyal'nыkh sey-smycheskykh vozdeystvyy na atomnыe stantsyy // Materialy naukovoyi konferentsiyi “Novi heofizychni tekhnolohiyi prohnozuvannya i monitorynhu heolohichnoho seredovyshcha”. – L'viv. – 2007. – S. 33–35.
 4. Metodycheskye rekomendatsyy po detal'nomu seysmycheskomu rayonyrovanyyu // Detal'-nыe ynzhenerno-seysmolohycheskye yssledo-vanyya (Voprosы ynzh. seysmolohyy). – Vыp. 27. – M.: Nauka. – 1986. – S. 184–212.
 5. Omel'chenko V.D., Kendzera A.V., Safro-nov O.N., Sklyar A.M., Nesterenko H.F., Serheenko N.T., Yvanchenko E.P. Komplek-snыe heofyzycheskye yssledovanyya na heo-dynamycheskykh polyhonakh Ukraynы // Dopo-vidi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Budiv-nytstvo v seysmichnykh rayonakh Ukrayiny”. Yalta, 18-21 travnya 1999 r. – Yalta. – 1999. – S. 256–257.
 6. Safronov O.N. Heodynamyka y heodynamyches-kye polyhonы na terrytoryyakh razmeshchenyya AЭS Ukraynы // Materyalы mezhdunarod-noho nauchno-tekhnycheskoho semynara “Fun-damental'nыe y prykladnыe problemы mo-nytorynha y prohnoza stykhyynыkh bedstvyy”. Sevastopol', 14-18 sentyabrya, 1998 h. – Seva-stopol', – 1998. – S.87–90. https://doi.org/10.1111/j.1748-0361.1998.tb00608.x
 7. Safronov O.N. Problemы seysmycheskoy opas-nosty osobo vazhnыkh obъektov Ukraynы // Dopovidi naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi “Budivnytstvo v seysmichnykh rayonakh Ukrayi-ny. Yalta, 18-21 travnya 1999 r. – Yalta. – 1999. – S. 187–190.
 8. Safronov O.N., Bushmakyna H.N. Dynamyka yz-menenyya seysmychnosty platformennoy chas-ty Ukraynы y svyaz' s heolohycheskym stroe-nyem // Materyalы Mezhdunarodnoy kon-ferentsyy “Aktyvnыe heolohycheskye y heo-fyzycheskye protsessы v lytosfere. Metodы, sredstva y rezul'tatы yzuchenyya”. – T.II. – Voronezh. – 2006. – S. 132–135.
 9. Stepanov V.V. Heodynamycheskaya opasnost' pro-mыshlennыkh obъektov. – Moskva. – 2001. –100 s.
 10. Stepanov V.V., Suvylova A.V.,. Strom A.L,. Hod-zykovskaya A.A. Metodycheskye rekomenda-tsyy po sostavu y metodyke otsenky sey-smycheskykh y heodynamycheskykh uslovyy dey-stvuyushchykh эnerhetycheskykh obъektov s ys-pol'zovanyem heoynformatsyonnыkh tekhno-lohyy. – Moskva. – 1998. – 117 s.
 11. Uchet zemletryasenyy y svyazannыkh s nymy yavle-nyy pry vыbore ploshchadok dlya atomnыkh stantsyy. Rukovodstvo po bezopasnosty MAHATЭ # 50-SG-S1. – Vena: Yzd-vo MAHATЭ. – 1994. – 71 s.
 12. Shakhraman'yan M.A., Nykolaev A.V., Sobo-lev H.A., Strakhov V.N.Fedulov A.A. Sys-temnыy proekt po razvytyyu Federal'noy systemы seysmolohycheskykh nablyudenyy y prohnoza zemletryasenyy (osnovnыe polozhe-nyya). – Moskva. – 1995. – 108 s.