Seismoprognostic monitoring on the basis of geophysical supervisions system of MCSC

2011;
: 121-126
1
The main center of special control of NSAU
2
The main center of special control of NSAU
3
The main center of special control of NSAU

In the article the possibility of creation of seismic situation monitoring system on territory of Ukraine and adjacent countries by using of complex of geophysical system of the Main center of special monitoring of NSAU is considered. It is entered the concept of system precursor of earthquake which will allow to correlate the sequence of disturbances of controlled physical fields to unique geophysical process and to identify the similar in time behavior of anomalies of various nature as preparation of the seismic event in the near area and to estimate his prognostic parameters – location, time, magnitude.

  1. Agamirzoev R.A. Zolotovitskaya T.A., Ismail-Zade T.A. i dr. Poiski predvestnikov zemletryaseniy v Azerbaydjane // Poiski predvestnikov zemletryaseniy. – Tashkent: FAN, 1976. – S. 213.
  2. Assada T. Metodyi prognoza zemletryaseniy. Ih primenenie v YAponki. – M.: Nedra, 1984. – 312 s.
  3. Gabrielov A.M. i dr. Dolgosrochnyiy prognoz zemletryaseniy. – M.: IFZ AN SSSR, 1986. – 125 s.
  4. Nehoda O.O. Kosmichne pravo Ukrayiny. Zbirnyk norma¬tyvno-pravovykh aktiv ta mizhnarodnykh dokumentiv. – K.: Vydavnychiy dim “In Yure”, 1999. – 264 s.
  5. Rikitake T. Predskazanie zemletryaseniy. – M.: Mir, 1979. – 390 s.
  6. Sadovskiy M.A. Poisk geofizicheskih predvest-nikov zemletryaseniy na Kavkaze. – Tbilisi: Metsniereba, 1987. – 242 s.
  7. Sobolev G.A, Tyupkin YU.S. Anomalii v rejime slaboy seysmichnosti pered silnyimi zemle-tryaseniyami Kamchatki // Vulkanologiya i sey-smologiya. – 1996. – № 4. – S. 64–74. 
  8. CHekunov A.V., Kutas V.V., Haritonov O.M. Seys-michnost Kieva / Geologich. jurn. – 1992. – № 2. – S. 24–33.