Isostasy and isostatic models of the gravity interpretation in terrestrial planets (current state of the problem)

2009;
: 5-23
1
Engineering geodesy department of Lviv Polytechnic National University

Isostasy analysis and interpretation of the isostatic state on Earth, Venus, Mars and Moon is provided. Crustal thickness maps and interpretation of possible estimates of compensation depth on tectonic planets are given.

1. Artem'ev M.E. Yzostazyya terrytoryy SSSR / M.E. Artem'ev - M.: Nauka, 1975. - 215 s.
2. Artem'ev M.E. Yzostazyya y kross- spektral'-nыy metod ee yzuchenyya / M.E.Artem'ev, M.K. Kaban // Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zemly. -1987. - #11. - S. 85-98.
3. Artyushkov E.V. Heodynamyka / E.V. Artyushkov - M.: Nauka, 1979. - 327 s.
4. Atlas kart hlubynnoho stroenyya zemnoy korы y verkhney mantyy terrytoryy SSSR / [V.B. Ermakov, H.V. Krasnopevtseva, V.N. Semov, Yu.K. Shchukyn]. - M.: VNYYHeofyzyka, 1989. - 84 s.
5. Bazylevskyy A.T. Heolohycheskaya ystoryya Vene-rы za poslednye 300-500 mln. let po dannыm fotoheolohycheskoho analyza radarnыkh yzo-brazhenyy, poluchennыkh KA "Mahellan" / A.T. Bazylevskyy, Dzh.U. Khed // Astron. Vestnyk. - 1995. - 29, #3. - S. 195-218.
6. Belousov V.V. Stroenye zemnoy kory Evropы po seysmycheskym dannыm / V.V. Belousov, N.Y. Pavlenkova // Lytosfera tsentral'noy y vostochnoy Evropы. - K.: Nauk. dumka, 1978. - S. 50-65.
7. Heolohycheskoe y heofyzycheskoe modelyrovanye neftehazonosnыkh provyntsyy / [redaktorы: N.V. Nevolyn, K.V. Kovylyn]. - M.: Nedra, 1993. - 204 s.
8. Deyneka Yu.P. Sravnytel'nыy analyz sovre-mennыkh dvyzhenyy y nekotorыkh druhykh heo-fyzycheskykh kharakterystyk zemnoy korы Vostochnoy Evropы / Yu.P. Deyneka, V.A. Skrыl', A.L. Tserklevych y dr. // Heofyz. zhurnal. - 1991. - T.13. - S. 17-23.
9. Dzhefrys H. Zemlya, ee proyskhozhdenye, ystoryya y stroenye / Harol'd Dzhefris. - M.: Yzd-vo ynostr. lyt, 1960. - 484 s.
10. Evseev S.V. O nekotorыkh zakonomernostyakh hra-vytatsyonnoho polya Zemly y ykh znachenyy dlya heodezyy y heofyzyky / S.V. Evseev. - K.: Yzd-vo AN USSR,1957. - 84 s.
11. Zharkov V.N. Pochemu Mars? / V.N. Zharkov, V.Y. Moroz. // Pryroda. - 2000. - #6. - S. 57-67.
12. Zharkov V.N. Heofyzycheskye yssledovanyya pla-net y sputnykov. Pervoe chtenye ym. O.Yu. Shmydta, 30 sent. 2002 h. / V.N.Zhar-kov. - M.: OYFZ RAN, 2003.-102 s.
13. Kaban M.K. Yzuchenye yzostazyy lytosferы / Kaban M.K. - M.: Nauka, 1988. - 125 s.
14. Kaban M.K. Hravytatsyonnaya model' korы y verkhney mantyy Severnoy Evrazyy. 1. Man-tyynыe y yzostatycheskye anomalyy sylы tyazhesty [Elektronnyy resurs] / M.K. Kaban // Rossyyskyy zhurnal nauk o Zemle. - 2001. - T.3, #2. :http://elpub.wdcb.ru/journals/rjes /rus/v03/rje01062 /rje01062.htm.
15. Kohan M.H. Kross-spektral'nыy metod yssle-dovanyya yzostazyy okeanycheskykh y konty-nental'nыkh struktur / M.H. Kohan, E.Y. Ma-hnytskaya, N.Y. Chernova // Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zemly. -1 987. - #11. - S. 71-84.
16. Kozlenko V.H. Stroenye korы y verkhney mantyy po hravymetrycheskym dannыm / V.H. Koz-lenko, V.Y. Starostenko, S.Y. Subbotyn. // Tektonosfera Zemly. - M.: Nauka, 1978. - S. 220-266.
17. Lunev B.V. Yzostazyya kak dynamycheskoe ravno-vesye vyazkoy zhydkosty / B.V. Lunev. // Dokl. AN SSSR. - 1986. - T. 290, # 1. - S. 72-76.
18. Meshcheryakov H.A. Hravytatsyonnoe pole, fyhura y vnutrennee stroenye Marsa / H.A. Meshche-ryakov, A.L. Tserklevych. - K.: Nauk. dumka, 1987. - 240 s.
19. Moroz V.Y. Fyzyka planetы Mars / Moroz V.Y. - M.: Nauka, 1978. - 352 s.
20. Pushcharovskyy Yu.M. Seysmohrafyya, tektonyka y hlubynnaya heodynamyka [Elektronnyy re-surs] / Yu.M. Pushcharovskyy. // Vestnyk otde-lenyya nauk o Zemle RAN. Эlektronnыy na-uchno-ynformatsyonnыy zhurnal. - 1997. - # 2. http://www.scgis.ru/russian/cp1251/dgg gms/2-97/main.html.
21. Sahytov M.U. Lunnaya hravymetryya / M.U. Sa-hytov. - M.: Nauka. -1979. - 432 s.
22. Tarakanov Yu.A. Ynterpretatsyya krupnomas-shtabnыkh hravytatsyonnыkh anomalyy Zemly / Yu.A. Tarakanov, T.N. Cherevko. // Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zemly. - 1979. - # 4. - S. 25-42.
23. Tserklevych A.L. Hravytatsyonnoe pole y fyhura Marsa / A.L. Tserklevych, Э.M. Evseeva // Yzv. AN SSSR. Fyzyka Zemly. - 1980. - #7. - S. 3-15.
24. Tserklevych A.L. O nekotorыkh metodakh postroe-nyya modely yzostazyy / A.L. Tserklevych, Yu.P. Deyneka. // Yzuchenye Zemly kak pla-netы metodamy heofyzyky, heodezyy y as-tronomyy - K.: Nauk. dumka, 1994. - S. 178-183.
25. Tserklevych A.L. Suchasni vertykal'ni rukhy zem-noyi kory ta yikh zv"yazok z heofizychnymy polyamy / A.L. Tserklevych, Yu.P. Deyneka // Heodynamika. - 1998. - #1. - S. 145-152.
26. Tserklevych A.L. Interpretatsiya planetarnykh ano-maliy hravitatsiynoho polya Marsa / A.L. Tser-klevych, O.S. Zayats' // "Suchasni dosyahnennya heodezychnoyi nauky ta vyrobnytstva". - L'viv: NU "L'vivs'ka politekhnika". - 2008. - S.97-108.
27. Tserklevych A.L. Planetarni neodnoridnosti vnu-trishn'oyi budovy Marsa ta Misyatsya za da-nymy yikh hravitatsiynykh poliv / A.L. Tserkle-vych, O.S. Zayats', P.M. Zazulyak ta in. // Kynematyka y fyzyka nebesnыkh tel. - 2010 (v drutsi).
28. Shevchenko V.V. Sovremennaya selenohrafyya / V.V.Shevchenko. - M.: Nauka. -1980. - 288 s.
29. Anderson D.L. Seismology on Mars / D.L. An-derson, W.F. Miller, G.V. Lathan et al. // J. Geophys. Res. - 1977. - 82, № 28. - P.4524-4544.
https://doi.org/10.1029/JS082i028p04524
30. Artemyev M.E. Isostatic compensation of Tien Shan; choice of compensation model / M.E. Ar-temyev, V.E. Golland. // Physics of the Solid Earth. - 1983. - 19, №1. - P. 30-37.
31. Artemjev M.E. The free mantel surface - new pos-sibilities to reveal subcrustal in homogeneities form the structure of the Earth crust / M.E. Ar-temjev, M.K. Kaban. // J. of Geodynamics. - 1986. - 5. - P. 25-44.
https://doi.org/10.1016/0264-3707(86)90021-9
32. Baldwin R.B. The question of isostasy on the Moon / R.B. Baldwin. // Phys. Earth Planet. Inter. - 1971. - 4. - P. 167-179.
https://doi.org/10.1016/0031-9201(71)90036-7
33. Balmino G. Gravity field model of mars in spherical harmonics up to degree and order eighteen / G. Balmino, B. Moynot, N. Vales. // J. Geophys. Res. - 1982. - 87, №1. - P. 9735-9746.
https://doi.org/10.1029/JB087iB12p09735
34. Belleguic V. Constraints on the Martian lithosphere from gravity and topography data / M. Belle-guic, P. Wieczorek, J. Lognonn] // J. Geophys. Res. - 2005. - 110, E 11. - P. 148-227.
https://doi.org/10.1029/2005JE002437
35. Bills B.G. Mars Topography Harmonics and Geo-physical Implications / B.G. Bills, A. J. Ferrari. // J. Geophys. Res. - 1978. - 83, № B7. - P. 3497-3508.
https://doi.org/10.1029/JB083iB07p03497
36. Blasius K.R. Cutts Topography of Martian central volcanoes / Karl R. Blasius, James A. Cutts // Icarus. - 1981. - 45, № 1. - P. 87-112.
https://doi.org/10.1016/0019-1035(81)90008-7
37. Bowin C. Gravity, topography, and crustal evolu-tion of Venus / C. Bowin. // Icarus. - 1983. - 56, № 2. - P. 345-357.
https://doi.org/10.1016/0019-1035(83)90043-X
38. Christensen E.L. Development and analysis of a twelfth degree and order gravity model for Mars / E.L. Christensen, G. Balmino. // J. Geo-phys. Res. - 1978. - 84, № B14. - P. 7943-7953.
https://doi.org/10.1029/JB084iB14p07943
39. Comer R.P. Mars: Thickness of the lithosphere from the tectonic response of volcanic loads / R.P. Comer, s.c. solomon, j.w. head. // Rev. Geophys. - 1985. - 23. - P. 61-92.
https://doi.org/10.1029/RG023i001p00061
40. Conel J.E. Lunar Mascons: A Near-Surface Interpretation / J.E. Conel, G.B. Holstrom. // Science. - 1968. - 162, № 3860. - P. 1403-1405.
https://doi.org/10.1126/science.162.3860.1403
41. Dorman L.M. Experimental isostasy. 1. Theory of the determination of the earth's isostatic res-ponse to a concentrated load / L.M. Dorman, B.T.R. Lewis. // J. Geophys. Res. - 1970. - 75. - P. 3357-3365.
https://doi.org/10.1029/JB075i017p03357
42. Ghent E.D. Thermodynamic models for eclogite mantle lithosphere / E.D. Ghent, G.M. Dipple, J.K. Russell. // J. Geophys. Res. - 2004. - 218. - P. 451-462.
https://doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00678-2
43. Gilbert G.K. The face of the Moon / G.K. Gilbert. // Bulletin Philosophical Society of Washington 1893. - 12. - P. 241-292.
44. Gilvarry J.J. Geometric and Physical Scaling of River Dimensions on the Earth and Moon / J.J. Gilvarry. // Nature. - 1969. - 221. - P. 533-537.
https://doi.org/10.1038/221533a0
45. Grimm R.E. The deep structure of Venusian plateau highlands. Planets / R.E. Grimm. // Rev. Geophys. - 1994. - 18. - P. 27-76.
46. Grimm, R.E. Viscous Relaxation of Impact Crater Relief on Venus: Constraints on Crustal Thick-ness and Thermal Gradient / R.E. Grimm, S.C. Solomon. // J. Geophys. Res. - 1988. - 93, № B10. - P. 11911-11929.
https://doi.org/10.1029/JB093iB10p11911
47. Head J. W. L. S. Crumpler. Venus geology and tec-tonics: hotspot and crustal spreading models and questions for the Magellan mission / J.W. Head, L.S. Crumpler. // Nature. -1990. - 346. - P. 525-533.
https://doi.org/10.1038/346525a0
48. Hulme G. Mascons and isostasy / G. Hulme. // Nature. - 1972. - 238. - P. 448-450.
https://doi.org/10.1038/238448a0
49. Jolliff B.L. Major lunar crustal terrenes: Surface expressions and crust-mantle origins / B.L. Jol-liff, J.J. Gillis, L.A.Haskin et al. // J. Geophys. Res. - 2000. - 105, E2. - P. 4197-4216.
https://doi.org/10.1029/1999JE001103
50. Khan A. A new seismic velocity for the moon from a Monte Carlo intersion of the Apollo lunar seismic data / A. Khan, K. Moseggard, K.L. Rasmussen. // Geophys. Res. Lett. - 2000. - 27. - P. 1591-1594.
https://doi.org/10.1029/1999GL008452
51. Khan A. An Enquiry into the Lunar Interior: A Non-Linear Inversion of the Apollo Lunar Seismic Data / A. Khan, K. Mosegaard. // J. Geophys. Res. - 2002. - 107, E6. - P. 310-318.
https://doi.org/10.1029/2001JE001658
52. Kucinskas A.B. Isostatic compensation of equato-rial highlands on Venus / A.B. Kucinskas, D.L. Turcotte. // Icarus. - 1994. - 112. - P. 104-116.
https://doi.org/10.1006/icar.1994.1172
53. Kuckes A.F. Strength and rigidity of the elastic lunar lithosphere and implications for present day mantle convection in the moon / A.F. Kuc-kes. // Phys. Earth Planet Inter. - 1977. - 14. - P. 1-12.
https://doi.org/10.1016/0031-9201(77)90042-5
54. Kunze A.W. Evidence for isostacy in the lunar mascon maria / A.W. Kunze. // The Moon. - 1976. - 15. - P. 415-419.
https://doi.org/10.1007/BF00562249
55. Lognonne P. Planetary seismology / P. Lognonne. // Annual Review in Earth Planet. Sci. - 2005. - 33. - P. 1910-1934.
https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122604
56. Mackwell S. J. High-temperature deformation of dry diabase with application to tectonics on Venus / S.J. Mackwell, M.E. Zimmerman, D.L. Kohlstedt. // J. Geophys. Res. - 1998. - 103, № B1. - P. 975-984.
https://doi.org/10.1029/97JB02671
57. McKenzie D. The relationship between topography and gravity on Earth and Venus / D. McKenzie // Icarus. - 1994. - 112, № 1. - P. 55-88.
https://doi.org/10.1006/icar.1994.1170
58. Moresi L. Interpreting gravity, geoid, and topogra-phy for convection with temperature dependent viscosity: Application to surface features on Venus / L. Moresi, B. Parsons. // J. Geophys. Res. - 1995. - 100, № E10. - P. 21155-21171.
https://doi.org/10.1029/95JE01622
59. Muller P. Mascons: lunar mass concentrations / P. Muller, W. Sjogren. // Science. - 1968. - 161, № 3842. - P. 680-684.
https://doi.org/10.1126/science.161.3842.680
60. Neumann G.A. Crustal structure of Mars from gravity and topography / G.A. Neumann M.T., M.A. Zuber, P.J. Wieczorek et al. // J. Geophys. Res. - 2004. - 109, 18. - P. 0148-0227.
https://doi.org/10.1029/2004JE002262
61. Nimmo F. Estimates of Martian crustal thickness from viscous relaxation of topography / F. Nimmo, D. Stevenson. // J. Geophys. Res. - 2001. - 106. - P. 5085-5098.
https://doi.org/10.1029/2000JE001331
62. Nimmo F. Early Crustal Evolution of Mars / F. Nimmo, K. Tanaka. // Ann. Rev. Earth Planet. Sci. - 2005. - 33. - P. 133-161.
https://doi.org/10.1146/annurev.earth.33.092203.122637
63. O'Keefe J.A. Isostasy on the Moon / J.A. O'Keefe // Science. - 1968. - 162. - P. 1405-1406.
https://doi.org/10.1126/science.162.3860.1405
64. Phillips R.J. Gravity fields of the terrestrial pla-nets: Long-wavelength anomalies and tectonics / R.J. Phillips, K. Lambeck. // Rev. Geophys. - 1980. - 18, №1. - P. 27-76.
https://doi.org/10.1029/RG018i001p00027
65. Phillips R.J. Tectonics and Evolution of Venus / R.J. Phillips, W.M. Kaula, G.E. McGill et al. // Science. - 1981. - 212, № 4497. - P. 879-887.
https://doi.org/10.1126/science.212.4497.879
66. Phillips, R.J. Estimating lithospheric properties at Atla Regio, Venus / R.J.Phillips. // Icarus. - 1994. - 112. - P. 147-170.
https://doi.org/10.1006/icar.1994.1175
67. Romanowicz B.A. Seismic structure of the upper mantle beneath the United States by three dimensional inversion of body ware arrival times / B.A. Romanowicz. // Geophys. J. Roy. Astron. Soc. - 1979. - № 57. - P. 479-506.
https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1979.tb04790.x
68. Schaber G.G. Moon-Mercury: Large impact struc-tures, isostasy and average crustal viscosity / G.G. Schaber, J.M. Boyce, N.J. Trask. // Phys. Earsth Planet. Inter. - 1977. - 15. - P. 189-201.
https://doi.org/10.1016/0031-9201(77)90031-0
69. Sjogren W.L. Mars Gravity: High-Resolution Re-sults from Viking Orbiter 2 / W.L. Sjogren. // Science. - 1979. - 203, № 4384. - P. 1006-1010.
https://doi.org/10.1126/science.203.4384.1006
70. Sjogren, W.L. Gravity Anomalies on Venus / W.L. Sjogren, R.J. Phillips, P.W. Birkeland et al. // J. Geophys. Res. - 1980. - 85, № A13. - P. 8295-8302.
https://doi.org/10.1029/JA085iA13p08295
71. Smith D.E. The Global Topography of Mars and Implications for Surface Evolution / D.E. Smith, M.T. Zuber, S.C. Solomon et al. // Science. - 1999. - 284. - P. 1495-1503.
https://doi.org/10.1126/science.284.5419.1495
72. Smrekar S.E. Venusian highlands: Geoid to topo-graphy ratios and their implications / S.E. Smrekar, R.J. Phillips. // Earth. Planet Sci. Lett. - 1991. - 107 - P. 582-597.
https://doi.org/10.1016/0012-821X(91)90103-O
73. Solomon S.C. The evolution of impact basins: viscous relaxation of topographic relief / S.C. Solomon, R.P. Comer, J.W. Head // J. Geophys. Res. - 1982. - 87. - P. 3975-3992.
https://doi.org/10.1029/JB087iB05p03975
74. Thurber C.H. Martian lithospheric thickness from elastic flexure theory / C.H. Thurber, M.N. Toksöz // Geophys. Res. Lett. - 1978. - 5, № 11. - P. 977-980.
https://doi.org/10.1029/GL005i011p00977
75. Toksoz M.N. Structure of the Moon / M.N. Toksoz, A.M. Dainty, S.C. Solomon et al. // Rev. Geoph. Space Physics. - 1974. - 12. - P. 539-567.
https://doi.org/10.1029/RG012i004p00539
76. Vezolainen, A.V. Uplift of Beta Regio: Three-dimensional models / A.V. Vezolainen, V.S. Solomatov, A.T. Basilevsky et al. // J. Geophys. Res. - 2004. - 109, E08. - P. 1029-1034.
https://doi.org/10.1029/2004JE002259
77. Watts A.B. Isostasy and Flexure of the Lithosphere / A.B. Watts. - Cambridge University Press. - 2001. - 458 p.
78. Weertman J. Height of mountains on Venus and the creep properties of rock / J. Weertman. // Phys. of Earth and Planetary Interiors. - 1979. - 19. - P. 197-207.
https://doi.org/10.1016/0031-9201(79)90083-9
79. Wieczorek M. A. The structure and compensation of the lunar highland crust / M.A.Wieczorek, R.J. Phillips. // J. Geophys. Res. - 1997. - 102. - P. 10933-10943.
https://doi.org/10.1029/97JE00666
80. Wieczorek M.A., Phillips R.J. Potential anomalies on a sphere: Applications to the thickness of the lunar crust / M.A. Wieczorek, R.J. Phillips. // J. Geophys. Res. - 1998. - 103, E1. - P. 1715-1724.
https://doi.org/10.1029/97JE03136
81. Wieczorek M.A. Thickness of the Martian crust: Improved constraints from geoid-to-topography ratios / M.A. Wieczorek, M.T. Zuber. // J. Geophys. Res. - 2004. - 109. - P. 1009-1029.
https://doi.org/10.1029/2003JE002153
82. Wieczorek M.A. The Constitution and Structure of the Lunar Interior / Mark A. Wieczorek, Bradley L. Jolliff, Amir Khan. // Reviews in Mineralogy & Geochemistry. - 2006. - 60. - P. 221-364.
https://doi.org/10.2138/rmg.2006.60.3
83. Wieczorek M.A. The gravity and topography of the terrestrial planets / M.A. Wieczorek. // Treatise on Geophysics. - 2007. - 10, №5. - P. 165-206.
https://doi.org/10.1016/B978-044452748-6/00156-5
84. Williams K.K. Measurement and analysis of lunar basin depths from Clementine Altimetry / K.K. Williams, M.T. Zuber. // Icarus. - 1998. - 131. - P. 107-122.
https://doi.org/10.1006/icar.1997.5856
85. Yuan D.-N. Gravity field of mars: 75th Degree and Order Model / D.-N. Yuan, W.L. Sjogren, A.S. Konopliv et al. // J. Geophys. Res. - 2001. - 106, № E10. - P. 23377-23401.
https://doi.org/10.1029/2000JE001302
86. Zuber M.T. Internal Structure and Early Thermal Evolution of Mars from Mars Global Surveyor Topography and Gravity / M.T. Zuber, S.C. So-lomon, R.J. Phillips et al. // Science. - 2000. - 287. - P. 1788-1793.
https://doi.org/10.1126/science.287.5459.1788
87. Zuber M. T. The crust and mantle of Mars / Maria T. Zuber // Nature. - 2001. - 412. - P. 220-227.
https://doi.org/10.1038/35084163