Mathematical modeling and interpretaion VES data for a complex surface relief

2011;
: 281-283
1
Carpathian Branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine
2
Carpathian branch of Subbotin Institute of geophysics of NAS of Ukraine

Algorithms for the mathematical modeling of the direct current electrical prospecting in the 3D complex boundary geomedia are presented. Methods of normalization VES data for the interpretation accounting any surface relief are suggested. Effective algorithms of the direct problem solution for a horizontal layered halfspace are chosen. On the basis of the above the software for electrical prospecting modeling and VES data interpretation is developed.

  1. Kufud O. Zondirovanija metodom soprotivlenij. – M., 1984. – 270 s.
  2. Matveev B.K. Interpretacija jelektromagnitnyh zondirovanij. – M., Nedra, 1974. – 232 s.
  3. Ryzhov A.A., Karinskaja I.D. Programmy reshenija prjamoj i obratnoj zadachi VJeZ i VJeZ-VP dlja JeVM serii ES. – M, 1981. – 134 s.
  4. Sapuzhak O. Heoelekt­rychne pole u neodnorid­nomu seredovyshchi iz skladnym reliefom dennoi poverkhni // Pratsi NTSh. – Lviv: NTSh, 2002. – T.VIII. – S. 25–29.
  5. Sapuzhak Ia., Sapuzhak O., Syoroiezhko O. Metodyka rozrakhunku vplyvu reliefu na dani vertykalnykh elektrychnykh zonduvan // Pratsi NTSh. – Lviv: Vyd-vo NTSh, 2006. – T.XVII: Heofizyka. – S. 11–21.
  6. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. – Mosk. un-t, Ch. 1, 1988. – 176 s.
  7. Hmelevskoj V., Shevnin V. Jelektricheskoe zondirovanie geologicheskoj sredy. – Mosk. un-t, Ch. 2, 1992. – 200 s.