Registration of seismic signals by tidal devices

2011;
: 344-346
1
Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics
2
Subbotin Institute of geophysics of National Academy of Sciences of Ukraine
3
Poltava Gravimetric Observatory within S. I. Subbotin Institute of Geophysics

Possibility of use of tidal devices for record of seismic waves from earthquakes and other geodynamic events is studied. It is investigated the inertial and gravitational contribution of   seismic signal to pendular seismometers and tidal devices (seismotiltmeter and gravimeter). These are identical devices and differ stability of blocks and in filtration parameters. Tidal devices are more sensitive in over-long-period area where the gravitational contribution is more. It is given examples of record of seismic fluctuations by tidal devices at some earthquakes.

  1. Chebrov V.N., Voropaev V.F., Droznin D.V. i dr. Razvitie seti cifrovyh sejsmicheskih stancij Kamchatki // Geofizicheskij moni­toring Kamchatki: Mater. nauchno-tehnicheskoj konf. 17–18 janvarja 2006g. Petropavlovsk-Kamchatskij. 2006. S. 13–20.
  2. Shljahovyj V.P. Anliz strukturnyh shem foto­elekt­richeskih naklonomerov s otricatel'noj obratnoj svja'ju. –Vrashhenie i prilivnye deformacii Zemli, 1978, vyp. 10, s.58-63.
  3. Shljahovyj V.P. Reakcija naklonomerov avtokompensacionnogo tipa na dinamicheskie vozdejstvija. –Vrashhenie i prilivnye deforma-cii Zemli, 1980, vyp. 12, s.63-68.
  4. Shljahovyj V.P. Pomehoustojchivost' naklonomerov avtokompensacionnogo tipa. – Vrashhenie i prilivnye deformacii Zemli, 1982, vyp. 14, s.41-46. https://doi.org/10.1215/01610775-14-1-41
  5. Shliakhovyi V.V. Tsyfrovyi seismopryplyvnyi kompleks Poltavskoi hravimetrychnoi obser­vatorii, tekhnolohiia sposterezhen. // Heody­namika. -2007, 1(6), s. 60-66.